Câu hỏi số 1:

a. Trình bày các nhân tố trong hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ?

b. Anh (chị) hãy phân tích các nhân tố giao tiếp trong bài ca dao sau:

                   “Ai ơi chớ bỏ ruộng hoang

          Bao nhiêu tấc đất tấc vàng bấy nhiêu”

 (3,0 điểm)

Câu hỏi: 72200

Câu hỏi số 2:

Anh (chị) hãy phân tích bài thơ “Đọc tiểu Thanh Ký” (Độc tiểu Thanh Ký)  của Nguyễn Du.  (7,0 điểm) 

Câu hỏi: 72201