Câu hỏi số 1:

Thế nào là hoạt động giao tiếp bằng ngôn ngữ? Hãy xác định các nhân tố giao tiếp (nhân vật giao tiếp, thời điểm giao tiếp, nội dung giao tiếp) trong câu ca dao sau:

                “Đêm trăng thanh anh mới hỏi nàng:

                - Tre non đủ lá đan sàng nên chăng ?”

(2,0 điểm)

Câu hỏi: 69409

Câu hỏi số 2:

Chép chính xác bài thơ “Cảnh ngày hè” của Nguyễn Trãi. Khái quát giá trị nghệ thuật và rút ra ý nghĩa của bài thơ. (2,0  điểm)

Câu hỏi: 69411

Câu hỏi số 3:

Hãy phát biểu cảm nhận của anh (chị) về triết lí "nhàn" trong bài thơ “Nhàn” của Nguyễn Bỉnh Khiêm. (6,0 điểm)

Câu hỏi: 69413