Câu hỏi số 1:

Cảm nhận của anh / chị về chi tiết : “Huấn Cao, lạnh lùng, chúc mũi gông nặng ,

khom mình thúc mạnh đầu thang gông xuống thềm đá tảng đánh thuỳnh một

cái”.

(“Chữ người tử tù” – Nguyễn Tuân)

(3,0 điểm) 

Câu hỏi: 70075

Câu hỏi số 2:

Anh/ chị hãy phân tích bức tranh thiên nhiên và con người nơi phố huyện nghèo

trong truyện ngắn “ Hai đứa trẻ”( Thạch Lam) (7,0 điểm) 

Câu hỏi: 70076