Câu hỏi số 1:

Trình bày quan điểm sáng tác của Nam Cao. (2,0 điểm)

Câu hỏi: 71511

Câu hỏi số 2:

Hãy xác định các thành ngữ được sử dụng trong câu văn sau và phân tích giá trị nghệ thuật .

          “ Nó còn mê mình nên nói hươu nói vượn vậy thôi chứ lấy nhau rồi thì nó lại chả chán ngay”. (2,0 điểm)

Câu hỏi: 71518

Câu hỏi số 3:

Hình tượng nhân vật Liên trong truyện ngắn “Hai đứa trẻ” của Thạch Lam.(6,0 điểm)

Câu hỏi: 71519