Câu hỏi số 1:

Văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 đã đạt được những thành tựu cơ bản nào? (2 ,0 điểm)

Câu hỏi: 71539

Câu hỏi số 2:

Tìm thành ngữ trong câu thơ sau và phân tích ý nghĩa, tác dụng của nó:

“Năm nắng mười mưa, dám quản công”

                     (Trần Tế Xương – “Thương vợ”)

(2,0 điểm)

Câu hỏi: 71540

Câu hỏi số 3:

Hình tượng nhân vật “Chí Phèo” trong truyện ngắn cùng tên của Nam Cao. (6,0 điểm)

Câu hỏi: 71542