Câu hỏi số 1:

Anh ( chị) hãy viết một đoạn văn có sử dụng kết hợp các thao tác lập luận  phân tích và so sánh? ( 2,0 điểm)

Câu hỏi: 72383

Câu hỏi số 2:

Trong những câu thơ sau, từ “xuân” được dùng theo sự sáng tạo riêng của mỗi nhà thơ. Anh ( chị) hãy phân tích nghĩa của từ “ xuân” trong lời thơ của mỗi người:

- Ngán nỗi xuân đi xuân lại lại ( Hồ Xuân Hương - Tự tình )

- Cành xuân đã bẻ cho người chuyên tay ( Nguyễn Du - Truyện Kiều )

- Chén quỳnh tương ăm ắp bầu xuân ( Nguyễn Khuyến – Khóc Dương Khuê )

-   Mùa xuân là tết trồng cây

Làm cho đất nước càng ngày càng xuân. ( Hồ Chí Minh ). 

( 2,0 điểm)

Câu hỏi: 72384

Câu hỏi số 3:

Anh ( chị)  hãy viết một bài văn nói lên những cảm xúc , suy nghĩ của mình về nhân vật Chí Phèo trong truyện ngắn “ Chí Phèo” của Nam Cao. ( 6,0 điểm)

Câu hỏi: 72385