Câu hỏi số 1:

Anh/chị hãy trình bày vắn tắt những luận điểm chủ yếu trong bài “Nguyễn Đình Chiểu, ngôi sao sáng trong văn nghệ của dân tộc” của Phạm Văn Đồng. Anh/chị có nhận xét gì về trật tự sắp xếp của những luận điểm ấy? (2,0 điểm)

Câu hỏi: 68297

Câu hỏi số 2:

Cảm nhận của anh/chị về đoạn thơ sau trong bài “Tây Tiến” của Quang Dũng:

“Tây Tiến đoàn binh không mọc tóc

Quân xanh màu lá dữ oai hùm

Mắt trừng gửi mộng qua biên giới

Đêm mơ Hà Nội dáng kiều thơm.”

(Ngữ văn 12, tập một, NXB Giáo dục, Hà Nội, 2008, tr. 89)

(3,0 điểm)

Câu hỏi: 68302

Câu hỏi số 3:

Anh/chị có suy nghĩ gì về truyền thống “tôn sư trọng đạo” của dân tộc ta?(5,0 điểm)

Câu hỏi: 68304