Câu hỏi số 1:

Phần chung

Có người cho rằng: Hạnh phúc không thấp, không cao, nó luôn vừa tầm với mỗi con người.

Anh/chị suy nghĩ gì về ý kiến đó? (3,0 điểm)

Câu hỏi: 68278

Câu hỏi số 2:

Phần riêng

Theo chương trình Chuẩn (7,0 điểm):

Phân tích hình tượng sóng trong bài thơ “Sóng” của Xuân Quỳnh.

Câu hỏi: 68279

Câu hỏi số 3:

Phần riêng

Theo chương trình Nâng cao (7,0 điểm)

Cảm nhận về vẻ đẹp sông Hương trong bài ký “Ai đã đặt tên cho dòng sông?” của Hoàng Phủ Ngọc Tường.

 

Câu hỏi: 68282