Câu hỏi số 1:

(3,0 điểm)

a) Phân biệt khái niệm nghị luận và chính luận; khái niệm ngôn ngữ chính luận với khái niệm phong cách ngôn ngữ chính luận.         

b) Kể tên một tác văn bản chính luận thuộc văn học trung đại và một văn bản chính luận thuộc văn học hiện đại Việt Nam.

Câu hỏi: 78643

Câu hỏi số 2:

(7,0 điểm) 

Không gian trong bài thơ “Tràng giang” (Huy Cận) được khắc sâu ở hai bình diện: mênh mông vô biên và hoang sơ hiu quạnh.

Hãy làm sáng tỏ nhận xét trên.

Câu hỏi: 78644