Câu hỏi số 1:

(1 điểm)

Nêu những đặc trưng cơ bản của phong cách ngôn ngữ chính luận.

Câu hỏi: 82385

Câu hỏi số 2:

(2 điểm) 

Phân tích hai thành phần nghĩa trong câu sau:

Tấm ảnh chụp hai mẹ con kia rõ ràng là mợ Du và thằng Dũng.

                                                                                            (Nguyên Hồng, Mợ Du)

Câu hỏi: 82386

Câu hỏi số 3:

(7 điểm) 

Phân tích bài thơ "Đây thôn Vĩ Dạ" của Hàn Mặc Tử.

Câu hỏi: 82387