Câu hỏi số 1:

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm) 

Câu 1. (2,0 điểm)

Nêu những nét chính về cuộc đời và sự nghiệp văn học của nhà văn Hê – minh – uê.

Câu hỏi: 77731

Câu hỏi số 2:

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm) 

Câu 2. (3,0 điểm)

Anh/chị hãy viết một bài văn ngắn (không quá 400 từ) trình bày suy nghĩ về “bệnh vô cảm” trong xã hội hiện nay. 

Câu hỏi: 77733

Câu hỏi số 3:

II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (5,0 điểm) 

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3.a hoặc câu 3.b)

Câu 3.a. Theo chương trình Chuẩn (5,0 điểm)

Phân tích hình tượng cây xà nu trong truyện ngắn “Rừng xà nu” của Nguyễn Trung Thành (phần trích trong Ngữ văn 12, tập hai, NXB Giáo dục – 2008).

Câu hỏi: 77735

Câu hỏi số 4:

II. PHẦN RIÊNG – PHẦN TỰ CHỌN (5,0 điểm) 

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3.a hoặc câu 3.b)

Câu 3.b. Theo chương trình Nâng cao (5,0 điểm)

Phân tích giá trị nhân đạo trong truyện ngắn “Chiếc thuyền ngoài xa” của nhà văn Nguyễn Minh Châu (phần trích trong Ngữ văn 12 Nâng cao, tập hai, NXB Giáo dục – 2008).

Câu hỏi: 77737