Câu hỏi số 1:

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm) 

Câu 1. (2,0 điểm)

Đoạn trích “Những đứa con trong gia đình” được trần thuật chủ yếu từ điểm nhìn của nhân vật nào? Hãy nêu ngắn gọn hiệu quả nghệ thuật của phương thức trần thuật này.

Câu hỏi: 77667

Câu hỏi số 2:

I. PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (5,0 điểm) 

Câu 2 . (3,0 điểm)

Anh (chị) hãy viết một bài văn ngắn (không quá 500 từ) phát biểu suy nghĩ về ý kiến sau: “Đã là sự sống, thì chẳng bao giờ chán nản.” (Xuân Diệu)

Câu hỏi: 77668

Câu hỏi số 3:

II. PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN (5,0 điểm) 

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3.a hoặc câu 3.b)

Câu 3.a. Theo Chương trình Chuẩn (5,0 điểm)

Phân tích nhân vật A Phủ trong truyện ngắn  “Vợ chồng A Phủ” của Tô Hoài (phần trích trong Ngữ văn 12, tập hai, NXB Giáo dục, 2011).

Câu hỏi: 77669

Câu hỏi số 4:

 II. PHẦN RIÊNG - PHẦN TỰ CHỌN (5,0 điểm) 

Thí sinh chỉ được làm một trong hai câu (câu 3.a hoặc câu 3.b)

Câu 3.b. Theo Chương trình Nâng cao (5,0 điểm)

Phân tích vẻ đẹp hình tượng nhân vật bà cụ Tứ trong  truyện ngắn “Vợ nhặt” của Kim Lân (phần trích trong Ngữ văn 12, tập hai, NXB Giáo dục, 2011). 

Câu hỏi: 77670