Câu hỏi số 1:

Loại prôtêin sau đây có chức năng điều hoà các quá trình trao đổi chất trong tế bào và cơ thể là:

Câu hỏi: 72447

Câu hỏi số 2:

Cấu trúc dưới nào dưới đây không có ở tế bào thực vật bậc cao?

Câu hỏi: 72448

Câu hỏi số 3:

Thế nào là quá trình đường phân?

Câu hỏi: 72449

Câu hỏi số 4:

Các đơn phân của ADN liên kết lại với nhau để tạo thành chuỗi pôlinuclêôtit là nhờ:

Câu hỏi: 72450

Câu hỏi số 5:

Một đoạn phân tử ADN có số lượng loại A= 189 và X = 35% tổng số nuclêôtit. Đọan ADN này có chiều dài tính ra mm là:

Câu hỏi: 72451

Câu hỏi số 6:

Một gen chứa 1755 liên kết hydrô và có chiều dài là 2295Ao. Số lượng từng loại nuclêôtit của gen trên là:

Câu hỏi: 72452

Câu hỏi số 7:

Khi phân giải  phân tử đường  lactôzơ , có thể thu được kết quả nào sau đây?

Câu hỏi: 72455

Câu hỏi số 8:

Điểm khác nhau giữa ti thể và lục lạp là:

1.Ti thể có màng trong gấp nếp, còn lục lạp thì trơn nhẵn

2. Ti thể không có hệ sắc tố, còn lục lạp có hệ sắc tố

3. ATP được tạo ra ở ti thể dùng cho mọi hoạt động sống của tế bào, còn lục lạp dùng cho pha tối

4. Ti thể có ở mọi loại tế  bào nhân thực, còn lục lạp chỉ có ở tế bào có chức năng quang hợp.

5. Ti thể có chức năng hô hấp, lục lạp có chức năng quang hợp

Phương án đúng là:

Câu hỏi: 72457

Câu hỏi số 9:

Thành phần cấu tạo của lipit là :

Câu hỏi: 72458

Câu hỏi số 10:

Khi cho tế bào hồng cầu vào nước cất, hiện tượng gì sẽ xảy ra?

Câu hỏi: 72459

Câu hỏi số 11:

Chuỗi chuyền electron hô hấp

I. Electron được chuyển từ NADH và  FADH2 tới oxi thông qua các phản ứng oxi hoá khử

II. Ở phản ứng cuối cùng oxi bị  khử tạo ra nước

III. 1NADH tạo ra 3ATP, 1FADH2 tạo ra 2ATP

IV. H+ đi từ chất nền qua màng trong ti thể ra khoảng giữa hai màng

Phương án đúng là:

Câu hỏi: 72460

Câu hỏi số 12:

Khi môi trường có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ tối ưu của enzim, thì điều nào sau đây đúng?

Câu hỏi: 72461

Câu hỏi số 13:

Chất nhiễm sắc khi co xoắn lại sẽ hình thành cấu trúc nào sau  đây?

Câu hỏi: 72462

Câu hỏi số 14:

Bào quan nào có chức năng  cung cấp  năng lượng  cho hoạt động  tế bào?

Câu hỏi: 72464

Câu hỏi số 15:

Trong tế bào, ribôxôm có thể tìm thấy ở trạng thái nào sau đây?

Câu hỏi: 72465

Câu hỏi số 16:

Nhận định  nào sau đây đúng với tế bào vi khuẩn?

Câu hỏi: 72466

Câu hỏi số 17:

Câu nào sai trong các câu sau đây:

Câu hỏi: 72467

Câu hỏi số 18:

Khi nhiệt độ môi trường tăng cao, có hiện tượng nước bốc hơi khỏi cơ thể. Điều này có ý nghĩa:

Câu hỏi: 72468

Câu hỏi số 19:

Cấu trúc nào liên quan đến sự vận động của TB?

Câu hỏi: 72469

Câu hỏi số 20:

Thành phần hoá học cấu tạo nên thành tế bào vi khuẩn?

Câu hỏi: 72470

Câu hỏi số 21:

Mạng lưới nội chất hạt phát triển trong loại tế bào nào?

Câu hỏi: 72471

Câu hỏi số 22:

Cách vận chuyển nào sau đây thuộc hình thức vận chuyển chủ động?

1. Vận chuyển glucô đồng thời với natri    

2. Vận chuyển nước nhờ kênh prôtêin  

3. Vận chuyển Ca++ 

4. Vận chuyển Na+ , K+ nhờ bơm prôtêin

5. Vận chuyển các chất có kích thước lớn

Phương án đúng là:

Câu hỏi: 72472

Câu hỏi số 23:

Tính đa dạng của prôtêin được qui định bởi?

Câu hỏi: 72473

Câu hỏi số 24:

Sản phẩm của một phân tử axetyl CoA bị oxi hoá hoàn trong chu trình Crep:

Câu hỏi: 72474

Câu hỏi số 25:

Chương trình chuẩn: Vật chất di truyền của vi khuẩn được gọi là vùng nhân vì:

Câu hỏi: 72475

Câu hỏi số 26:

Chương trình cơ bản: Tế bào nào sau đây có thành tế bào:

Câu hỏi: 72476

Câu hỏi số 27:

Chương trình cơ bản: Mỗi lần hoạt động của bơm Na+ và K+ trong tế bào sẽ vận chuyển được:

Câu hỏi: 72477

Câu hỏi số 28:

Chương trình cơ bản: ADN của người có dạng như thế nào?

Câu hỏi: 72479

Câu hỏi số 29:

Chương trình cơ bản: Khi phân giải một phân tử đường glucôzơ, năng lượng thực tế được tạo ra từ giai đoạn đường phân là:

Câu hỏi: 72480

Câu hỏi số 30:

Chương trình cơ bản: Trong tế bào nhân thực những tổ chức dưới tế bào nào có chứa axit nuclêic?

Câu hỏi: 72481

Câu hỏi số 31:

Chương trình nâng cao: Kết quả quan trọng nhất của pha sáng quang hợp là:

Câu hỏi: 72482

Câu hỏi số 32:

Chương trình nâng cao: Hoạt động xảy ra trong  pha Gl của kỳ trung gian  là:

Câu hỏi: 72483

Câu hỏi số 33:

Chương trình nâng cao: Vào kỳ sau của nguyên phân, trong mỗi tế bào của người có:

Câu hỏi: 72484

Câu hỏi số 34:

Chương trình nâng cao: Sự tiếp hợp và trao đổi chéo nhiễm sắc thể diễn ra ở kỳ nào trong giảm phân?

Câu hỏi: 72485

Câu hỏi số 35:

Chương trình nâng cao: Có 5 tế bào sinh dục chín của một loài giảm phân. Biết số nhiễm sắc thể của loài  là 2n = 40. Số tế bào con được tạo ra sau giảm phân là:

Câu hỏi: 72486

Câu hỏi số 36:

Chương trình nâng cao: Giống nhau giữa quang hợp với hoá tổng  hợp là:

Câu hỏi: 72487