Câu hỏi số 1:

Các câu sau đây đúng hay sai ? Nếu sai hãy sửa lại cho đúng.

a. Phân tử  ATP có 3 liên kết phôtphat cao năng

b. Khi cho tế bào hồng cầu vào nước cất tế bào sẽ co lại gọi là hiện tượng co nguyên sinh

c. Khuếch tán và thẩm thấu là hình thức vận chuyển chủ động tiêu tốn năng lượng ATP

d. Lục lạp là bào quan tổng hợp năng lượng có ở tế bào động vật và tế bào thực vật

e. Ti thể, lục lạp, không bào đều có cấu tạo màng kép giống với màng sinh chất

Câu hỏi: 72000

Câu hỏi số 2:

Trong tế bào có hai bào quan tham gia tổng hợp năng lượng ATP cho tế bào:

Đó là hai bào quan nào? Hai bào quan này có ở tế bào động vật hay thực vật ? Sự tổng hợp ATP của hai bào quan này có gì khác nhau ?

Câu hỏi: 72001

Câu hỏi số 3:

Dựa vào kiến thức đã học hãy cho biết :

a. Tại sao khi ta chẻ quả ớt ra ngâm vào nước thì cánh lại cong ra phía ngoài ?

b. Bào quan nào tham gia vào quá trình mất đuôi của nòng nọc ?

c. Màng sinh chất có những chức năng cơ bản nào ?

Câu hỏi: 72002

Câu hỏi số 4:

Lập bảng phân biệt quá trình vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động ? Các chất O2, CO2, Na+ được vận chuyển qua màng tế bào theo phương thức nào?

Câu hỏi: 72003