Câu hỏi số 1:

Chứng minh rằng cơ thể sinh vật là một khối thống nhất về cấu tạo và chức năng. Tại sao nói: Bảo tồn đa dạng sinh học cũng chính là bảo tồn đa dạng gen? 

Câu hỏi: 67898

Câu hỏi số 2:

Phân biệt về cấu tạo và chức năng của ty thể và lục lạp

Câu hỏi: 67899

Câu hỏi số 3:

Một gen có chiều dài 2550Ǻ, hiệu số giữa T với loại nuclêôtit khác không bổ sung bằng 30% số nuclêôtit của gen; mARN được tổng hợp từ gen đó có U = 60%  số nuclêôtit. Trên mạch đơn thứ nhất của gen có G = 14% số nuclêôtit của mạch và A = 450 nuclêôtit. Tính:

Số lượng từng loại Nu của gen. Số lượng từng loại Nu của từng mạch đơn của gen. Số lượng từng loại nuclêôtit trên phân tử mARN do gen trên tổng hợp.

Câu hỏi: 67901

Câu hỏi số 4:

Hãy trình bày cách tiến hành và kết quả của thí nghiệm co nguyên sinh ở tế bào thực vật.

Câu hỏi: 67902