Câu hỏi số 1:

Câu 1: Trường Thái Nguyên năm 2012-2013

a,Cho biết điểm khác nhau cơ bản về cấu trúc giữa 2 đoạn ARN và AND trong sơ đồ trên.

b,Xác định chiều dài, số nucleotit trong đoạn ARN và đoạn ADN trên

Câu hỏi: 67909

Câu hỏi số 2:

Sơ đồ dưới đây cho thấy sự vận chuyển các chất qua màng sinh chất

a)Hãy cho biết tên các thành phần cấu trúc I, II, III, và IV của màng sinh chất.

b) Cấu trúc I và III được tổng hợp chủ yếu ở những bào bào quan nào? Từ nơi được tổng hợp, I đi qua những bào quan nào đến màng sinh chất ?

c)Các chất 1, 2, 3, 4 có thể là những chất gì? Nêu cơ chế vận chuyển các chất đó. d)Trong tế bào, bào quan nào sẽ phân hủy chất 4?

e) Giả sử chỉ xét tới nồng độ chất 1 và 1 là muối ăn thì tế bào trên đang được đặt trong môi trường gì? Khi đó tế bào xảy ra hiện tượng gì ? Vì sao xảy ra hiện tượng đó? 

Câu hỏi: 67910