Câu hỏi số 1:

 Các loại Nuclêôtit trong phân tử ADN là: 

Câu hỏi: 72953

Câu hỏi số 2:

Hoàn thành cấu trúc đoạn ADN sau: 

mạch 1:  - G - T - T - G - A - A- X- T - A -

mạch 2? 

Câu hỏi: 72954

Câu hỏi số 3:

Trong tự nhiên, prôtêin có mấy bậc cấu trúc khác nhau?

Câu hỏi: 72956

Câu hỏi số 4:

Chức năng của ADN là:

Câu hỏi: 72957

Câu hỏi số 5:

Thành phần hoá học của chất nhiễm sắc trong nhân tế bào nhân thực là? 

Câu hỏi: 72958

Câu hỏi số 6:

Ribôxôm được cấu tạo từ:

Câu hỏi: 72959

Câu hỏi số 7:

Cấu trúc nào sau đây thuộc loại tế bào nhân sơ?

Câu hỏi: 72960

Câu hỏi số 8:

Tế bào nào trong các tế bào sau đây của cơ thể người có nhiều ti thể nhất? 

Câu hỏi: 72961

Câu hỏi số 9:

Đặc điểm có ở tế bào thực vật mà không có ở tế bào động vật là? 

Câu hỏi: 72962

Câu hỏi số 10:

Ở một loài tảo biển, nồng độ iốt trong tế bào tảo cao gấp 1000 lần nồng độ iốt trong nước biển nhưng iốt vẫn được vận chuyển từ nước biển qua màng vào trong tế bào tảo. Đó là hình thức vận chuyển gì?

Câu hỏi: 72963

Câu hỏi số 11:

Bào quan điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào là?

Câu hỏi: 72964

Câu hỏi số 12:

Phát biểu nào sau đây sai?

1. Ribôxôm ở tế bào nhân thực đã có màng bao bọc.

2. Tế bào nhân sơ chứa lưới nội chất trơn, tế bào nhân thực chứa lưới nội chất hạt.

3. Tế bào nhân thực lớn hơn tế bào nhân sơ.

4. Đa số tế bào nhân sơ có thành peptiđôglican.

Câu hỏi: 72965

Câu hỏi số 13:

Khi nhỏ dung dịch H2O2 lên lát khoai tây sống ta thấy có phản ứng xảy ra. Vậy cơ chất và sản phẩm của enzim catalaza là gì?

Câu hỏi: 72966

Câu hỏi số 14:

Các tế bào của cùng một cơ thể có thể nhận biết nhau và nhận biết các tế bào “lạ” là nhờ:

Câu hỏi: 72967

Câu hỏi số 15:

Hiện tượng gì xảy ra khi cho tế bào hồng cầu và tế bào biểu bì vẩy hành vào dung dịch quá nhược trương?

Câu hỏi: 72969

Câu hỏi số 16:

Bên trong lục lạp chứa chất nền cùng hệ thống các túi dẹt được gọi là ...(1)...., các ....(1).... xếp chồng lên nhau tạo thành cấu trúc ...(2)....

(1) và (2) lần lượt là?

Câu hỏi: 72970

Câu hỏi số 17:

Tự luận : Em hãy trình bày cấu tạo và chức năng của phân tử ATP? 

Câu hỏi: 72971

Câu hỏi số 18:

Tự luận : Phân biệt vận chuyển thụ động và vận chuyển chủ động? 

Câu hỏi: 72972

Câu hỏi số 19:

Tự luận :Hiện tượng gì xảy ra khi ta nhỏ 1 giọt H2O2 (oxy già) vào lát khoai tây sống để ở nhiệt độ phòng thí nghiệm và lát khoai tây đã luộc chín? Giải thích? 

Câu hỏi: 72973