Câu hỏi số 1:

Trong tế bào vi khuẩn nguyên liệu di truyền là ADN có ở:

Câu hỏi: 73105

Câu hỏi số 2:

Điểm giống nhau về cấu tạo giữa lục lạp và ti thể trong tế bào là:

Câu hỏi: 73106

Câu hỏi số 3:

Điểm giống nhau về cấu tạo giữa Lizôxôm và không bào là:

Câu hỏi: 73107

Câu hỏi số 4:

Hình thức vận chuyển chất dưới  đây có sự biến dạng của màng sinh chất là:

Câu hỏi: 73108

Câu hỏi số 5:

Đặc điểm của sự vận chuyển chất qua màng tế bào bằng sự khuyếch tán là:

Câu hỏi: 73109

Câu hỏi số 6:

Chức năng nào sau đây không phải của màng sinh chất ở tế bào nhân thực?

Câu hỏi: 73110

Câu hỏi số 7:

Trong tế bào nhân thực, bộ máy Gôngi có chức năng:

Câu hỏi: 73111

Câu hỏi số 8:

Chất nào sau đây không có trong thành phần của ti thể?

Câu hỏi: 73112

Câu hỏi số 9:

Ở tế bào nhân chuẩn, tế bào chất được xoang hoá là do:

Câu hỏi: 73113

Câu hỏi số 10:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về tế bào nhân sơ?

Câu hỏi: 73114

Câu hỏi số 11:

Dành cho ban cơ bản : Nêu cấu trúc và vai trò của enzym trong quá trình chuyển hóa vật chất.-

Câu hỏi: 73115

Câu hỏi số 12:

Dành cho ban cơ bản : Một phân tử ADN dài 0,306 µm, có 2160 liên kết hiđrô. Hãy tính số lượng nuclêotit từng loại của phân tử ADN đó, số liên kết photphođieste trong phân tử ADN và số chu kì xoắn của ADN.

Câu hỏi: 73116

Câu hỏi số 13:

Dành cho ban nâng cao: Nêu vai trò của ATP. Tại sao nói ATP là đồng tiền năng lượng của tế bào?

Câu hỏi: 73117

Câu hỏi số 14:

Dành cho ban nâng cao:Phân biệt các giai đoạn chính của quá trình hô hấp về vị trí nguyên liệu, sản phẩm.

Câu hỏi: 73118