Câu hỏi số 1:

Các cấp tổ chức của thế giới sống đều là những hệ mở vì:

Câu hỏi: 73043

Câu hỏi số 2:

Nồng độ chất tan trong tế bào thực vật vào khoảng 0,8 M. Co nguyên sinh xảy ra khi để tế bào trong dung dịch nào sau đây?  

Câu hỏi: 73046

Câu hỏi số 3:

Đặc điểm cấu tạo có ở giới Thực vật mà không có ở giới Nấm: 

Câu hỏi: 73048

Câu hỏi số 4:

Tốc độ của quá trình hô hấp phụ thuộc vào:

Câu hỏi: 73051

Câu hỏi số 5:

Các chức năng của cacbon trong tế bào: 

Câu hỏi: 73053

Câu hỏi số 6:

Tế bào cơ thể điều hòa tốc độ chuyển hóa vật chất bằng việc tăng giảm:

Câu hỏi: 73055

Câu hỏi số 7:

Nước là dung môi hoà tan nhiều chất trong cơ thể sống vì:

Câu hỏi: 73056

Câu hỏi số 8:

Thành tế bào thực vật được hình thành bởi sự liên kết giữa: 

Câu hỏi: 73063

Câu hỏi số 9:

Phôtpholipit cấu tạo bởi :

Câu hỏi: 73066

Câu hỏi số 10:

Chức năng không có ở prôtêin : 

Câu hỏi: 73069

Câu hỏi số 11:

Tế bào vi khuẩn có kích  thước nhỏ và cấu tạo đơn giản giúp chúng:

Câu hỏi: 73072

Câu hỏi số 12:

Quá trình hô hấp có ý nghiã sinh học là:

Câu hỏi: 73074

Câu hỏi số 13:

Màng sinh chất là một cấu trúc khảm động là vì:

Câu hỏi: 73091

Câu hỏi số 14:

Trong quá trình phân giải Glucozo, giai đoạn nào sau đây sản xuất ra hầu hết các phân tử ATP ?

Câu hỏi: 73093

Câu hỏi số 15:

Tế bào thực vật không có trung thể nhưng vẫn tạo thành thoi vô sắc để các nhiễm sắc thể phân li về các cực của tế bào là nhờ:

Câu hỏi: 73096

Câu hỏi số 16:

Trước khi chuyển thành ếch con, nòng nọc phải “ cắt ” chiếc đuôi của nó. Bào quan đã giúp nó thực hiện việc này là:

Câu hỏi: 73098

Câu hỏi số 17:

Một nhà sinh học đã nghiền nát một mẫu mô thực vật sau đó đem li tâm để thu được một số bào quan. Các bào quan này hấp thụ CO2 và giải phóng O2. Các bào quan này có thể là :

Câu hỏi: 73099

Câu hỏi số 18:

Một phân tử glucozo bị oxy hoá hoàn toàn trong đường phân và chu trình Crep, nhưng hai quá trình này chỉ tạo ra một ít ATP. Phần năng lượng còn lại mà tế bào thu nhận từ phân tử glucozo ở:

Câu hỏi: 73100

Câu hỏi số 19:

Nguyên tố hoá học nào sau đây có trong Prôtêin nhưng không có trong lipit và đường:

Câu hỏi: 73101

Câu hỏi số 20:

Trong quang hợp, sản phẩm của pha sáng được chuyển sang pha tối là :

Câu hỏi: 73102

Câu hỏi số 21:

a)  ‘’Đặc tính của màng sinh chất ở tế bào sống là khả năng thấm có chọn lọc, nhưng tế bào chết thì không có đặc tính này’’. Em hãy chứng minh điều này qua một thí nghiệm đã học.

b)  Phân biệt pha sáng và pha tối của quang hợp ( điều kiện, nơi diễn ra, nguyên liệu, sản phẩm)?

Câu hỏi: 73103

Câu hỏi số 22:

Một gen có chiều dài 2040 A0 và có số nucleotit loại T gấp 1,5 lần số nucleotit loại khác.

Trên mạch 1 có số nucleotit loại A gấp 2 lần số nucleotit loại T, mạch 2 có tỉ số giữa X và G là \frac{2}{3}. Hãy tính:

 a) Số liên kết hydro của gen?

b) Số liên kết photphodieste trên mạch 2 của gen?

c) Số nucleotit mỗi loại trên mỗi mạch đơn của gen?

Câu hỏi: 73104