Câu hỏi số 1:

Sản phẩm của pha sáng trong quang hợp không bao gồm:

Câu hỏi: 68712

Câu hỏi số 2:

Loại tế bào nào chỉ có ở các thực vật C4?

Câu hỏi: 68713

Câu hỏi số 3:

Hai con đường hô hấp ở thực vật gồm:

Câu hỏi: 68714

Câu hỏi số 4:

Những con thú nào sau đây tiêu hóa thức ăn chủ yếu nhờ các vi sinh vật sống cộng sinh trong ống tiêu hóa?

Câu hỏi: 68715

Câu hỏi số 5:

Vai trò nào sau đây không phải của quang hợp?

Câu hỏi: 68716

Câu hỏi số 6:

Thú ăn thực vật thường phải ăn lượng thức ăn lớn chủ yếu vì:

Câu hỏi: 68717

Câu hỏi số 7:

Chọn phát biểu đúng:

Câu hỏi: 68718

Câu hỏi số 8:

Hệ sắc tố quang hợp ở thực vật bậc cao gồm:

Câu hỏi: 68719

Câu hỏi số 9:

Pha sáng cung cấp cho pha tối sản phẩm nào sau đây?

Câu hỏi: 68720

Câu hỏi số 10:

Cấu trúc nào sau đây không nằm trong cấu tạo ống tiêu hóa ở người?

Câu hỏi: 68721

Câu hỏi số 11:

Đặc điểm không có trong cấu tạo ống tiêu hóa của thú nhai lại?

Câu hỏi: 68722

Câu hỏi số 12:

Trong các con đường hô hấp ở thực vật, giai đoạn nào tạo ra nhiều năng lượng ATP nhất?

Câu hỏi: 68723

Câu hỏi số 13:

Khi nói về pha tối trong quang hợp, phát biểu nào sau đây là không đúng?

Câu hỏi: 68724

Câu hỏi số 14:

Nhóm động vật nào sau đây tiêu hóa bằng cả hai hình thức nội bào và ngoại bào?

Câu hỏi: 68725

Câu hỏi số 15:

Giai đoạn quang hợp thực sự tạo ra C6H12O6 ở cây bắp là giai đoạn nào sau đây?

Câu hỏi: 68726

Câu hỏi số 16:

Chọn phát biểu sai về hô hấp:

Câu hỏi: 68727

Câu hỏi số 17:

Đặc điểm nào của lá giúp tăng khả năng hấp thu ánh sáng?

Câu hỏi: 68728

Câu hỏi số 18:

Chọn phát biểu sai về tiêu hóa ở người.

Câu hỏi: 68729

Câu hỏi số 19:

Sơ đồ nào sau đây mô tả đúng đường đi của thức ăn trong dạ dày của thú nhai lại?

Câu hỏi: 68730

Câu hỏi số 20:

Nhóm động vật nào sau đây chưa có cơ quan tiêu hóa?

Câu hỏi: 68731

Câu hỏi số 21:

Người ta có thể dùng phương pháp bảo quản khô để bảo quản nông sản như lúa, bắp. Điều đó chứng tỏ:

Câu hỏi: 68732

Câu hỏi số 22:

Bào quan thực hiện chức năng quang hợp ở thực vật là:

Câu hỏi: 68733

Câu hỏi số 23:

Đặc điểm răng của thú ăn thịt thích nghi với quá trình:

Câu hỏi: 68734

Câu hỏi số 24:

Pha sáng của quang hợp diễn ra ở đâu?

Câu hỏi: 68735

Câu hỏi số 25:

a. Nêu khái niệm tiêu hóa ở động vật.

b. Trình bày quá trình tiêu hóa thức ăn ở động vật đơn bào.

Câu hỏi: 68736

Câu hỏi số 26:

Vì sao trâu, bò chỉ ăn cỏ nhưng thịt của chúng lại rất giàu prôtêin?

Câu hỏi: 68737