Câu hỏi số 1:

a. Hãy trình bày quá trình chuyển hóa nitơ hữu cơ trong đất nhờ các vi khuẩn dưới dạng sơ đồ. (0,5 điểm)

b. Trình bày ý nghĩa của sự hình thành amit ở thực vật. (0,5 điểm)

Câu hỏi: 68226

Câu hỏi số 2:

 Phân biệt pha tối trong quang hợp giữa hai nhóm thực vật C3 và C4 với các tiêu chí sau:

- Chất nhận CO2 đầu tiên.

- Enzim cố định CO2.

- Sản phẩm cố định CO2 đầu tiên.

- Không gian thực hiện.

Câu hỏi: 68230

Câu hỏi số 3:

a. Nêu đặc điểm các con đường thoát hơi nước ở lá. (1 điểm)

b. Nêu ý nghĩa của quá trình thoát hơi nước ở thực vật? (1,5 điểm)

Câu hỏi: 68233

Câu hỏi số 4:

a. So sánh về hiệu quả năng lượng (ATP) giữa hô hấp hiếu khí và lên men ở thực vật? (0,75 điểm)

b. Trong điều kiện nào cây thực hiện quá trình lên men? Quá trình lên men được thực hiện ở cơ quan nào của thực vật và gây ra hậu quả gì cho cây? (0,75 điểm)

Câu hỏi: 68237

Câu hỏi số 5:

a. Nêu khái niệm năng suất sinh học và năng suất kinh tế. (0,5 điểm)

b. Cho biết: nhu cầu dinh dưỡng đối với nitơ của lúa là 14g/1kg chất khô thu hoạch, khả năng cung cấp chất dinh dưỡng của đất bằng 0, hệ số sử dụng phân bón của lúa là 65%. Hãy tính lượng phân bón cần cung cấp để có một thu hoạch là 15 tấn.  (0,5 điểm)

Câu hỏi: 68243

Câu hỏi số 6:

Trình bày các bước tiến hành và kết quả của thí nghiệm chứng minh hô hấp hút O2.

Câu hỏi: 68245

Câu hỏi số 7:

Giải thích tại sao thực vật CAM thực hiện pha tối của quang hợp vào hai thời điểm (ban đêm và ban ngày)?

Câu hỏi: 68246

Câu hỏi số 8:

Trình bày các bước tiến hành và kết quả của thí nghiệm tách sắc tố ở lá cây bằng hai hợp chất nước rửa móng tay (axêtôn) và dầu lửa trắng

Câu hỏi: 68249

Câu hỏi số 9:

Điều kiện xảy ra hô hấp sáng? Giải thích vì sao thực vật C4 thường không có hô hấp sáng?

Câu hỏi: 68252