Câu hỏi số 1:

(2,0 điểm) 

Tìm và nêu hiệu quả của biện pháp tu từ trong các câu thơ sau:

                   “Biết bao bướm lả ong lơi,

             Cuộc say đầy tháng trận cười suốt đêm.

                    Dập dìu lá gió cành chim

             Sớm đưa Tống Ngọc tối tìm Trường Khanh”

                                                                               (Truyện Kiều – Nguyễn Du)

Câu hỏi: 79097

Câu hỏi số 2:

(3,0 điểm) 

Viết đoạn văn nghị luận xã hội (khoảng 7 đến 10 câu) có sử dụng thao tác lập luận, diễn dịch nói về tác hại của thiếu trung thực trong thi cử. 

Câu hỏi: 79098

Câu hỏi số 3:

(5,0 điểm) 

Phân tích đoạn thơ sau:

“Dạo hiên vắng thầm gieo từng bước,

Ngồi rèm thưa rủ thác đòi phen.

Ngoài rèm thước chẳng mách tin,

Trong rèm, dường đã có đèn biết chăng?

Đèn có biết dường bằng chẳng biết,

Lòng thiếp riêng bi thiết mà thôi.

Buồn rầu nói chẳng nên lời,

Hoa đèn kia với bóng người khá thương”.

(“Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ”- Trích “Chinh phụ ngâm”- Đặng Trần Côn

(Đoàn Thị Điểm dịch(?) – Ngữ văn 10 tập hai, trang 87)

Câu hỏi: 79099