Câu hỏi số 1:

 (1,0 điểm)   

Thế nào là phép điệp?   

Câu hỏi: 78635

Câu hỏi số 2:

(2,0 điểm)    

Tìm và phân tác dụng của phép điệp từ  trong đoạn thơ sau?

                   Khi sao phong gấm rủ là,

            Giờ sao tan tác như hoa giữa đường

                   Mặt sao dày gió dạn sương

            Thân sao bướm chán ong chường bấy thân

                                                              (Trích: “Truyện Kiều” - Nguyễn Du)

Câu hỏi: 78636

Câu hỏi số 3:

 (7,0 điểm) 

Phân tích tính cách của người anh hùng Từ Hải qua đoạn trích “Chí khí anh hùng” (trích: “Truyện Kiều” - Nguyễn Du)

 

Câu hỏi: 78637