Câu hỏi số 1:

(2,0 điểm) 

Nêu vị trí đoạn trích "Trao duyên"? Vì sao Thúy Kiều lại trao duyên cho Thúy Vân?

Câu hỏi: 79090

Câu hỏi số 2:

(2,0 điểm) 

Nêu khái niệm phép điệp? Nêu tác dụng của phép điệp trong đoạn thơ sau:

                               ...Buồn trông cửa bể chiều hôm,

                          Thuyền ai thấp thoáng cánh buồm xa xa?

                                 Buồn trông ngọn nước mới sa,

                          Hoa trôi man mác biết là về đâu?

                                 Buồn trông nội cỏ dầu dầu,

                          Chân mây mặt đất một màu xanh xanh...”

                                                           (Nguyễn Du, Truyện Kiều)

Câu hỏi: 79091

Câu hỏi số 3:

 (6,0 điểm)

Phân tích đoạn trích “ Tình cảnh lẻ loi của người chinh phụ” trong tác phẩm ”Chinh phụ ngâm”  của Đặng Trần Côn.

Câu hỏi: 79092