Câu hỏi số 1:

(2,0 điểm)  

 Thế nào phép đối? Cho ví dụ?

Câu hỏi: 77657

Câu hỏi số 2:

(3,0 điểm)  

 “Chiến thắng bản thân là chiến thắng hiển hách nhất”.( Platon)    

Suy nghĩ của em về câu nói trên?

Câu hỏi: 77658

Câu hỏi số 3:

(5,0 điểm) 

Em hãy phân tích đoạn thơ:

     “Chiếc vành với bức tờ mây

Duyên này thì giữ vật này của chung

      Dù em nên vợ nên chồng,

Xót người mệnh bạc ắt lòng chẳng quên

      Mất người còn chút của tin,

Phím đàn với mảnh hương nguyền ngày xưa

      Mai sau dù có bao giờ,

Đốt lò hương ấy so tơ phím này

      Trông ra ngọn cỏ lá cây,

Thấy hiu hiu gió thì hay chị về

      Hồn còn mang nặng lời thề,

Nát thân bồ liễu đền nghì trúc mai

      Dạ đài cách mặt khuất lời,

Rưới xin giọt nước cho người thác oan.”

                                          ( “Trao duyên- Truyện Kiều”- Nguyễn Du)

Câu hỏi: 77660