Câu hỏi số 1:

Các chất hữu cơ trong cơ thể thực vật được hình thành chủ yếu từ chất nào?

Câu hỏi: 72024

Câu hỏi số 2:

Đặc điểm cấu tạo của tế bào khí khổng thuận lợi cho việc đóng mở khí khổng là:

Câu hỏi: 72025

Câu hỏi số 3:

Bón phân quá liều lượng cây bị héo và chết là do:

Câu hỏi: 72026

Câu hỏi số 4:

Trong các động lực sau đây, động lực nào ảnh hưởng lớn nhất đến sự vận chuyển nước trong mạch gỗ:

Câu hỏi: 72027

Câu hỏi số 5:

Hệ số hô hấp của hợp chất C18H36O2 là:

Câu hỏi: 72028

Câu hỏi số 6:

Sự hút khoáng thụ động của tế bào phụ thuộc vào:

Câu hỏi: 72029

Câu hỏi số 7:

Dòng mạch gỗ là dòng:

Câu hỏi: 72031

Câu hỏi số 8:

Nơi diễn ra hô hấp mạnh nhất ở thực vật là:

Câu hỏi: 72032

Câu hỏi số 9:

Đa số các loài thực vật ở cạn, khí khổng thường tập trung ở:

Câu hỏi: 72033

Câu hỏi số 10:

Nồng độ Ca2+ trong cây là 0,8% trong khi ở đất là 1,6% Cây sẽ nhận Ca2+ bằng cách:

Câu hỏi: 72034

Câu hỏi số 11:

Nồng độ CO2 trong không khí thích hợp cho quá trình quang hợp là:

 

Câu hỏi: 72035

Câu hỏi số 12:

Thực vật C4 có năng suất cao hơn thực vật C3 là do:

Câu hỏi: 72036

Câu hỏi số 13:

hai bào quan làm nhiệm vụ chuyển hóa năng lượng cho tế bào là:

Câu hỏi: 72037

Câu hỏi số 14:

Hệ số hô hấp của nhóm nào thường bằng 1?

Câu hỏi: 72038

Câu hỏi số 15:

Trong quang hợp ngược với hô hấp ở ti thể:

Câu hỏi: 72039

Câu hỏi số 16:

Thế nước ở cơ quan nào trong cây là thấp nhất?

Câu hỏi: 72041

Câu hỏi số 17:

Điểm bão hòa ánh sáng là điểm:

Câu hỏi: 72042

Câu hỏi số 18:

Áp suất rễ được thể hiện qua hiện tượng:

Câu hỏi: 72043

Câu hỏi số 19:

Con đường thoát hơi nước nước qua bề mặt là có đặc điểm:

Câu hỏi: 72044

Câu hỏi số 20:

Các tia sáng đỏ xúc tiến cho các quá trình:

Câu hỏi: 72045