Câu hỏi số 1:

Con lắc lò xo dao động theo phương ngang với phương trình x = Acos(ωt + φ). Cứ sau những khoảng thời gian bằng nhau và bằng \frac{\pi }{40} s thì động năng của vật bằng thế năng của lò xo. Con lắc dao động điều hoà với tần số góc bằng?

Câu hỏi số 2:

Một con lắc lò xo dao động với biên độ A, thời gian ngắn nhất để con lắc di chuyển từ vị trí có li độ x1 = - A đến vị trí có li độ x2 = \frac{A}{2} là 1s.Chu kì dao động của con lắc là?

Câu hỏi số 3:

Một vật dao động điều hòa với phương trình x = Acos(\frac{2\pi }{T}t + \frac{\pi }{2}). Thời gian ngắn nhất kể từ lúc bắt đầu dao động tới khi vật có gia tốc bằng một nửa giá trị cực đại là:

Câu hỏi số 4:

Một vật dao động điều hòa từ B đến C trên một đường thẳng với chu kì là T, vị trí cân bằng đồng thời là trung điểm của của BC là O. trung điểm của OB và OC theo thứ tự là M và N. Thời gian để vật đi theo một chiều từ M đến N là:

Câu hỏi số 5:

Một con lắc lò xo thẳng đứng , khi treo vật lò xo dãn 4 cm. Kích thích cho vật dao động theo phương thẳng đứng với biên độ 8 cm thì trong một chu kì dao động T thời gian lò xo bị nén là:

Câu hỏi số 6:

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng có vật nặng với khối lượng m = 100g và lò xo có độ cứng k = 10N/m đang dao động với biên độ 2 cm. Trong mỗi chu kì dao động, thời gian mà vật nặng ở cách vị trí cân bằng lớn hơn 1cm là bao nhiêu?

Câu hỏi số 7:

Một vật dao động điều hoà với tần số 2Hz, biên độ A. Thời gian ngắn nhất khi vật đi từ vị trí biên đến vị trí động năng bằng 3 lần thế năng là:

Câu hỏi số 8:

Con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với phương trình x = 5cos(20t + \frac{\pi }{3}) cm. Lấy g=10m/s2.  Thời gian lò xo dãn ra trong một chu kỳ là:

Câu hỏi số 9:

Con lắc lò xo treo thẳng đứng, độ cứng k = 80N/m, vật nặng khối lượng m = 200g dao động điều hoà theo phương thẳng đứng với biên độ A = 5cm, lấy g = 10m/s2. Trong một chu kỳ T, thời gian lò xo dãn là:

Câu hỏi số 10:

Cho một vật dao động điều hòa có phương trình chuyển động x = 10cos(2πt - \frac{\pi }{6}) (cm). Vật đi qua vị trí cân bằng lần đầu tiên vào thời điểm:

Câu hỏi số 11:

Một vật dao động điều hoà với ly độ x = 4cos(0,5πt - \frac{5\pi }{6}) trong đó t tính bằng (s)

.Vào thời điểm nào sau đây vật đi qua vị trí x = 2√3 cm theo chiều dương của trục toạ độ:

Câu hỏi số 12:

Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 10cos(2πt + \frac{\pi }{4}) cm thời điểm vật đi qua vị trí cân bằng lần thứ 3 là:           

Câu hỏi số 13:

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 8cos10πt. Xác định thời điểm vật đi qua vị trí x = 4 cm lần thứ 2 theo chiều âm kể từ thời điểm bắt đầu dao động.

Câu hỏi số 14:

Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10cos(0,5πt + \frac{\pi }{6}) thời gian ngắn nhất từ lúc vật bắt đầu dao động đến lúc vật qua vị trí có li độ -5√3 cm lần thứ 3 theo chiều dương là:

Câu hỏi số 15:

Con lắc lò xo dao động điều hoà trên mặt phẳng ngang với chu kì T = 1,5 s và biên độ A = 4cm, pha ban đầu là \frac{5\pi }{6}. Tính từ lúc t = 0, vật có toạ độ x = -2 cm lần thứ 2005 vào thời điểm nào ?

Câu hỏi số 16:

Một vật dao động điều hòa với chu kì T, trên một đoạn thẳng, giữa hai điểm biên M và N. Chọn chiều dương từ M đến N, gốc tọa độ tại vị trí cân bằng O, mốc thời gian t = 0 là lúc vật đi qua trung điểm I của đoạn MO theo chiều dương. Gia tốc của vật bằng không lần thứ nhất vào thời điểm nào?

Câu hỏi số 17:

Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 4cos(4πt + \frac{\pi }{6}) cm. Thời điểm thứ 3 vật qua vị trí x = 2cm theo chiều dương. 

Câu hỏi số 18:

Vật dao động điều hòa có phương trình : x =5cosπt (cm). Vật qua VTCB lần thứ 3 vào thời điểm: 

Câu hỏi số 19:

Vật dao động điều hòa có phương trình : x = 4cos(2πt - π) (cm, s). Vật đến vị trí biên dương lần thứ 5 vào thời điểm:

Câu hỏi số 20:

Một vật dao động điều hòa có phương trình : x = 6cos(πt - \frac{\pi }{2}) (cm, s). Thời gian vật đi từ VTCB đến lúc qua điểm có x = 3cm lần thứ 5 là: