Câu hỏi số 1:

Giải bất phương trình:     2x + 2x+1 ≤ 3x + 3x-1

Câu hỏi số 2:

Giải bất phương trình:    (\sqrt{10}+3)^{\frac{x-3}{x-1}} < (\sqrt{10}-3)^{\frac{x+1}{x+3}}

Câu hỏi số 3:

Giải bất phương trình: (x-3)^{2x^{2}-7x} > 1

Câu hỏi số 4:

Giải bất phương trình: 22x + 6 + 2x+7 – 17 > 0

Câu hỏi số 5:

Giải bất phương trình: 25.2x – 10x + 5x> 25

Câu hỏi số 6:

Giải bất phương trình: 27x + 12x > 2.8x

Câu hỏi số 7:

Giải bất phương trình:   \frac{2^{1-x}-2^{x}+1}{2^{x}-1} ≤ 0

Câu hỏi số 8:

Giải bất phương trình: (22x+1 – 9.2x + 4). \sqrt{x^{2}+2x-3} ≥ 0.

Câu hỏi số 9:

Giải bất phương trình: 2.2x + 3.3x > 6x -1    

Câu hỏi số 10:

Giải BPT : 16x – 3x ≤ 4x + 9x

Câu hỏi số 11:

Giải bất phương trình:   \frac{3^{2-x}+3-2x}{4^{x}-2} ≥ 0