Câu hỏi số 1:

Sự tự dao động là một dao động:

Câu hỏi số 2:

Chuyển động của người đánh đu là 

Câu hỏi số 3:

Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu hỏi số 4:

Thế nào là một dao động tự do?

Câu hỏi số 5:

Hãy chọn câu đúng 

Câu hỏi số 6:

Trong dao động cơ học, khi nói về vật dao động cưỡng bức (giai đoạn đã ổn định), phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu hỏi số 7:

Biên độ của dao động cưỡng bức không phụ thuộc vào 

Câu hỏi số 8:

Chọn phát biểu đúng?

Câu hỏi số 9:

Dao động cưỡng bức là dao động:

Câu hỏi số 10:

Phát biểu nào sau đây không đúng 

Câu hỏi số 11:

Khi nói về dao động cưỡng bức, phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu hỏi số 12:

Hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra với dao động 

Câu hỏi số 13:

Một vật đang dao động cơ học, khi xảy ra hiện tượng cộng hưởng, vật sẽ tiếp tục dao động 

Câu hỏi số 14:

Chọn đáp án sai khi nói về dao động cưỡng bức 

Câu hỏi số 15:

Điều nào sau đây không đúng với dao động cơ học 

Câu hỏi số 16:

Dao dộng tắt dần

Câu hỏi số 17:

Một vật dao động tắt dần chậm vì lực cản của môi trường thì vận tốc cực đại và biên độ dao động 

Câu hỏi số 18:

Nhận định nào sau đây sai khi nói về dao động cơ học tắt dần?