Câu hỏi số 1:

Chọn phát biểu đúng: dao động điều hoà là : 

Câu hỏi: 6454

Câu hỏi số 2:

Trong phương trình dao động điều hoà x = Acos(ωt + φ), đại lượng (ωt + φ) được gọi là:

Câu hỏi số 3:

Chọn phát biểu đúng: Trong phương trình dao động điều hoà x = Acos(ωt + φ).

Câu hỏi số 4:

Chu kì của dao động điều hoà là:

Câu hỏi số 5:

Một con lắc lò xo dao động với phương trình x = - 5cos(4πt) (cm). Tìm phát biểu sai?

Câu hỏi số 6:

Phương trình dao động của vật có dạng x = Asin2(ωt + \frac{\pi }{4}) Chọn phát biểu đúng: 

Câu hỏi số 7:

Một vật dao động điều hoà theo phương trình x = 6cos(10πt + \frac{\pi }{3})  cm. Lúc t = 0,2s vật có li độ bao nhiêu?

Câu hỏi số 8:

Một chất điểm dao động điều hoà trên một quỹ đạo thẳng dài 6cm. Biên độ dao động của vật sẽ là :

Câu hỏi số 9:

Phương trình dao động điều hoà của một vật: x = 1 + 3cos(6πt - \frac{\pi }{3})cm. Biên độ, tần số, vị trí ban đầu của vật là:

Câu hỏi số 10:

Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình : x = 5sin(4πt) (cm) thì:

Câu hỏi số 11:

Vật dao động điều hoà với phương trình x = 4sin(2πt + \frac{\pi }{4}) (cm/s) thì quỹ đạo, chu kỳ và pha ban đầu lần lượt là:

Câu hỏi số 12:

Một vật thực hiện dao động điều hòa với biên độ A = 10 cm và tân số f  = 2 Hz. Chọn gốc thời gian là lúc nó đạt li độ cực đại dương. Kết quả nào sau đây là sai?

Câu hỏi số 13:

Phát biểu nào sau đây không đúng ? Trong dao động điều hoà x = Acos(ωt + φ), sau một chu kì thì 

Câu hỏi số 14:

Pha ban đầu của dao động điều hoà:

Câu hỏi số 15:

Một vật dao động điều hoà giữa hai vị trí B và B’ quanh VTCB O. Cho biết BB’ = 12cm. Trong khoảng thời gian t = 6s, vật thực hiện được 5 dao động toàn phần. Chu kì và tần số góc của dao động có giá trị nào sau đây?

Câu hỏi số 16:

Trong phương trình dao động điều hoà đại lượng nào sau đây thay đổi theo thời gian:

Câu hỏi số 17:

Trong phương trìnhdao động điều hoà x=acos(ωt+φ) các đại lượng ω, φ, (ωt+φ) là những đại lương trung gian cho phép ta xác định:

Câu hỏi số 18:

Phương trình dao động của một vật dao động điều hoà có dạng x = 6cos(10πt - π). Các đơn vị sử dụng là centimet và giây. Ly độ của vật khi pha dao động bằng -300 là:

Câu hỏi số 19:

Một vật có khối lượng m treo vào lò xo có độ cứng k. Kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ 3cm thì chu kì dao động của nó là T = 0,3s. Nếu kích thích cho vật dao động điều hòa với biên độ 6cm thì chu kì dao động của con lắc lò xo là:      

Câu hỏi số 20:

Một vật dao động điều hoà có biên độ dao động là 4 cm. chu kì dao động T = 0,1s và pha ban đầu là \frac{\pi }{3}. Phương trình li độ theo đơn vị mét là: