Câu hỏi số 1:

Cho hàm số y=-x3+3x+2. Tìm trên đồ thị (C) các cặp điểm đối xứng nhau qua I(-1;3)

Câu hỏi số 2:

Cho hàm số y=x3-x2-x. Tìm trên đồ thị hàm số các cặp điểm đối xứng nhau qua trục Oy

Câu hỏi số 3:

Tìm điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số: y=\frac{x^{2}+x-4}{x-2}

Câu hỏi số 4:

Cho hàm số y=\frac{x+2}{2x-1} (C). Tìm những điểm thuộc đồ thị (C) cách đều 2 điểm A(2;0), B(0;2)

Câu hỏi số 5:

Cho hàm số y=\frac{x-2}{x+2} (C). Tìm M thuộc đồ thị (C) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai tiệm cận là nhỏ nhất