Câu 1: Cho hàm số y=-x3+3x+2. Tìm trên đồ thị (C) các cặp điểm đối xứng nhau qua I(-1;3)

A.  M(-2;3), M’(3;6)

B. M(1;2), M’(-1;4) hoặc M(-2;2), M’(0;6)

C. M(0;2), M’(-2;4) hoặc M(-2;0), M’(0;6)

D. M(0;2), M’(-2;4)

Câu 2: Cho hàm số y=x3-x2-x. Tìm trên đồ thị hàm số các cặp điểm đối xứng nhau qua trục Oy

A. M(1;-1), M’(-1;-1)

B. M(0;-1), M’(-1;0)

C. M(1;-3), M’(-1;-3)

D. M(0;-1), M’(-4;-1)

Câu 3: Tìm điểm có tọa độ nguyên thuộc đồ thị hàm số: y=\frac{x^{2}+x-4}{x-2}

A. \begin{bmatrix} x=1=>y=2\\x=3=>y=8 \\x=0=>y=1 \\x=4=>y=8 \end{bmatrix}

B. \begin{bmatrix} x=1=>y=2\\x=3=>y=8 \\x=0=>y=1 \\x=4=>y=8 \end{bmatrix}

C. \begin{bmatrix} x=4=>y=1\\x=-1=>y=3 \\x=3=>y=-2 \end{bmatrix}

D. \begin{bmatrix} x=0=>y=1\\x=1=>y=3 \\x=3=>y=-2 \end{bmatrix}

Câu 4: Cho hàm số y=\frac{x+2}{2x-1} (C). Tìm những điểm thuộc đồ thị (C) cách đều 2 điểm A(2;0), B(0;2)

A.  M(\frac{1+\sqrt{5}}{2};\frac{1+\sqrt{5}}{2}) hoặc M(\frac{1-\sqrt{5}}{2};\frac{1-\sqrt{5}}{2})

B.  M(0;1) hoặc M(1;0)

C.  M(1;\frac{1+\sqrt{5}}{2}) hoặc M(-1;\frac{1-\sqrt{5}}{2})

D.  M(\frac{1+\sqrt{5}}{2};\frac{1+\sqrt{5}}{2}

Câu 5: Cho hàm số y=\frac{x-2}{x+2} (C). Tìm M thuộc đồ thị (C) sao cho tổng khoảng cách từ M đến hai tiệm cận là nhỏ nhất

A. M(-3;0) hoặc M(0;-1)

B. M(4;3) hoặc M(-1;1)

C. M(-4;3) hoặc M(0;-1)

D. M(-4;3)