Câu hỏi số 1:

Một vật dao động điều hòa theo một trục cố định (mốc thế năng ở vị trí cân bằng) thì 

Câu hỏi số 2:

Một vật dao động điều hòa với chu kì T. Động năng và thế năng của vật sẽ

Câu hỏi số 3:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về năng lượng của vật dao động điều hòa? Năng lượng của vật dao động điều hòa 

Câu hỏi số 4:

Cơ năng của một vật dao động điều hòa tỉ lệ thuận với

Câu hỏi số 5:

Chọn câu sai khi nói về dao động điều hòa của vật?

Câu hỏi số 6:

Động năng của một vật dao động điều hòa 

Câu hỏi số 7:

Phát biểu nào sau đây không đúng? Cơ năng của một vật dao động điều hòa