Câu hỏi số 1:

Cho các este sau:vinyl axetat; phenyl axetat; benzyl propionate; etyl axetat; anlyl fomat; metyl acrylat. Số este không thể điều chế trực tiếp được từ axit và ancol tương ứng là

Câu hỏi số 2:

Este X được điều chế từ aminoaxit Y và ancol etylic. 2,06 gam X hoá hơi hoàn toàn chiếm thể tích bằng thể tích của 0,56 gam nitơ ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất. X có công thức cấu tạo là

Câu hỏi số 3:

Từ metyl metacrylat đem trùng hợp sẽ thu được thuỷ tinh hữu cơ (plexiglas). Để điều chế 120 gam metyl metacrylat thì cần dùng bao nhiêu gam axit metacrylat để thực hiện phản ứng este hoá với ancol metylic? Cho biết phản ứng este hoá này có hiệu suất 40%

Câu hỏi số 4:

Tổng số hợp chất hữu cơ no, đơn chức, mạch hở có cùng CTPT C5H10O2 phản ứng được với dung dịch NaOH nhưng không có phản ứng tráng bạc là

Câu hỏi số 5:

Tổng số chất hữu cơ mạch hở , có cùng CTPT là C2H4O2

Câu hỏi số 6:

Đốt cháy hoàn toàn a gam hỗn hợp các este no, đơn chức, mạch hở. Sản phẩm cháy được dẫn vào bình đựng dung dịch nước vôi trong thấy khối lượng bình tăng 6,2 gam. Số mol CO2 và H2O tạo ra lần lượt là

Câu hỏi số 7:

Hỗn hợp X có 2 este đơn chức là đồng phân của nhau. Cho 5,7 gam hỗn hợp X, tác dụng vừa hết với 100ml dung dịch NaOH 0,5M thu được hỗn hợp Y có hai ancol bền, cùng số nguyên tử cacbon trong phân tử. Y kết hợp vừa hết với ít hơn 0,06 gam H2. Công thức este là

Câu hỏi số 8:

Xà phòng hóa hoàn toàn 0,08 mol hỗn hợp hai este đơn chức X, Y (MX < MY) cần dùng hết 110ml dung dịch NaOH1M thu được hỗn hợp hai muối và 2,9 gam anđêhit T. Công thức cấu tạo của X, Y lần lượt là

Câu hỏi số 9:

Thủy phân hoàn toàn 1,72 gam este đơn chức X bằng dung dịch NaOH, cho dung dịch sau phản ứng tác dụng với AgNO3/ NH3 dư được 8,64 gam Ag. Công thức cấu tạo X là

Câu hỏi số 10:

Thủy phân C4H6O2 trong môi trường axit thu được hỗn hợp hai chất đều có phản ứng tráng bạc. Công thức cấu tạo của C4H6O2

Câu hỏi số 11:

Xà phòng hóa hoàn toàn 1,48 gam hỗn hợp este A, B là đồng phân của nhau cần dùng hết 20ml dung dịch NaOH 1M. Mặt khác khi đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp hai este đó thì thu được khí CO2 và H2O với thể tích bằng nhau (ở cùng điều kiện). Công thức cấu tạo hai este đó là

Câu hỏi số 12:

Hợp chất hữu cơ A có công thức phân tử C9H10O2. Xà phòng hóa hoàn toàn 0,5 mol A cần vừa đủ là 1,0 lít NaOH 1M, thu được hỗn hợp hai muối. Công thức cấu tạo của este là

Câu hỏi số 13:

Cho 4,48 gam hỗn hợp gồm CH3COOC2H5 và CH3COOC6H5 (có tỉ lệ mol 1 : 1) tác dụng với 800ml dung dịch NaOH 0,1M thu được dung dịch X. Cô cạn dung dịch X thì khối lượng chất rắn thu được là

Câu hỏi số 14:

Cho dãy các chất: phenyl axetat, metyl benzoat, metyl metacrylat, anlyl axetat, metyl axetat, etyl fomat, triolein, vinyl axetat, tristearin. Số chất trong dãy khi thuỷ phân trong dung dịch NaOH loãng (dư), đun nóng sinh ra ancol là

Câu hỏi số 15:

Xà phòng hóa 8,8 gam etylaxetat bằng 200ml dung dịch NaOH 0,2M. Sau khi phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được số gam chất rắn là

Câu hỏi số 16:

Công thức phân tử tổng quát của este tạo bởi axit no, đơn chức, mạch hở và ancol không no (có 1 liên kết đôi) đơn chức, mạch hở là

Câu hỏi số 17:

Hỗn hợp X gồm 2 este đơn chức là đồng phân của nhau. Đun nóng m gam X với 300ml dung dịch NaOH 1M, kết thúc phản ứng thu được dung dịch Y và (m – 8,4) gam hỗn hợp hơi gồm 2 anđehit no, đơn chức, đồng đẳng kế tiếp có tỉ khối hơi so với H2 là 26,2. Cô cạn dung dịch B thu được (m – 1,1) gam chất rắn. Công thức của hai este là:    

Câu hỏi số 18:

 Khử este X đơn chức  bằng LiAlH4 thu được ancol duy nhất Y. Đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol Y thu được 0,3 mol CO2 và 0,3 mol H2O. Mặt khác, đốt cháy hết 0,1 mol X thì thu được tổng khối lượng CO2 và H2O là:

Câu hỏi số 19:

Những hợp chất hữu cơ nào trong dãy sau thuộc loại este?