Câu hỏi số 1:

Một chất điểm dao động điều hòa với tần số f = 1Hz. Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí có li độ x = 5cm, với tốc độ  v= 10π(cm/s) theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:

Câu hỏi số 2:

Một chất điểm dao động điều hòa với tần số góc 10(rad/s). Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí có li độ x = 5cm, với tốc độ v = 50√3 (cm/s) theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là:

Câu hỏi số 3:

Một chất điểm dao động điều hòa với tần số góc 10(rad/s). Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí có li độ x = -5√2 cm, với tốc độ v = 50√2 (cm/s) theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là:

Câu hỏi số 4:

Một chất điểm dao động điều hòa với tần số góc 10(rad/s). Tại thời điểm ban đầu vật đi qua vị trí có li độ x = -5√3 cm, với tốc độ v = -50 (cm/s). Phương trình dao động của vật là:

Câu hỏi số 5:

Một chất điểm dao động điều hòa với tần số f = 2Hz. Tại thời điểm ban đầu người ta kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng một khoảng 5cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Chọn chiều chuyển động ban đầu của vật là chiều dương. Phương trình dao động của vật là:

Câu hỏi số 6:

Một chất điểm dao động điều hòa với tần số f = 2Hz. Tại thời điểm ban đầu người ta kéo vật lệch khỏi vị trí cân bằng một khoảng 10cm rồi buông nhẹ cho vật dao động. Ban đầu vật chuyển động theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là:

Câu hỏi số 7:

Một chất điểm dao động điều hòa với tần số f = 5Hz. Tại thời điểm ban đầu khi vật ở vị trí cân bằng v = 40π truyền cho vật vận tốc theo chiều dương.  Phương trình dao động của vật là:

Câu hỏi số 8:

Một chất điểm dao động điều hòa với tần số f = 5Hz. Tại thời điểm ban đầu khi vật ở vị trí cân bằng truyền cho vật vận tốc v = 60π theo chiều âm.  Phương trình dao động của vật là:

Câu hỏi số 9:

Vật dao động điều hòa, khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp vật qua vị trí cân bằng 0,5s; quãng đường vật đi được trong 2s là 32cm. Tại thời điểm t = 1,5s vật qua li độ x = 2√3 cm theo chiều dương. Phương trình dao động của vật là:

Câu hỏi số 10:

Một vật dao động điều hòa khi đi qua vị trí cân bằng vật có vận tốc v = 20 cm/s. Gia tốc cực đại của vật là amax = 2 m/s2. Chọn t = 0 là lúc vật qua vị trí cân bằng theo chiều âm của trục tọa độ. Phương trình dao động là:

Câu hỏi số 11:

Vật nặng m gắn vào lò xo, dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Tại vị trí cân bằng lò xo giãn ∆l = 10 cm. Tại thời điểm ban đầu, kéo vật xuống dưới vị trí cân bằng 1 đoạn bằng 2√3 cm và truyền cho nó vận tốc v = 20 cm/s hướng lên. Chọn chiều dương hướng xuống dưới. Phương trình dao động của vật là:

Câu hỏi số 12:

Một con lắc lò xo gồm k = 50 N/m, m = 500g dao động điều hòa theo phương nằm ngang. Tại thời điểm ban đầu đưa vật tới ly độ bằng 4 cm rồi truyền cho vật vận tốc v. Biết thời gian ngắn nhất kể từ thời điểm ban đầu đến lúc vật có ly độ bằng nửa biên độ là \frac{\pi }{15} s. Phương trình dao động của vật là:

Câu hỏi số 13:

Cho lò xo ban đầu có độ cứng k0 = 100N/m, được cắt thành 2 đoạn l1 và l2 sao cho 4l1 = l2 rồi cùng gắn hai lò xo vào vật có khối lượng m = 1kg trên mặt phẳng nằm ngang. Tại vị trí cân bằng, tổng độ nén của hai lò xo là 10cm. Kéo vật tới vị trí lò xo 1 không biến dạng, rồi truyển cho nó một vận tốc ban đầu v = 0,5√3 m/s theo chiều âm. Phương trình dao động của vật là:

Câu hỏi số 14:

Một vật dao động điều hòa với tấn số f = 2Hz, biên độ bằng 3cm. Tại thời điểm ban đầu vật đang chuyển động theo chiều dương, ly độ dương và qua vị trí có động năng gấp ba lần thế năng. Phương trình dao động là:

Câu hỏi số 15:

Vật có khối lượng m = 1kg dao động điều hòa với tần số f = 6Hz. Tại thời điểm ban đầu vật đang chuyển động nhanh dần qua vị trí có li độ x = 6cm và lúc này động năng bằng thế năng. Phương trình dao động của vật là:

Câu hỏi số 16:

Vật dao động điều hòa với tần số f = 2Hz, cơ năng là E = 5.10-4 J, lực hồi phục cực đại là 10-2 N. Thời điểm t =0, vật đi theo chiều âm, chuyển động chậm dần với gia tốc có độ lớn α = 0,8 m/s2. Phương trình dao động là:

Câu hỏi số 17:

Vật có khối lượng m = 100g dao động điều hòa và cứ sau 0,25s động năng lại bằng thế năng bằng 80mJ. Thời điểm ban đâu vật chuyển động theo chiều dương và động năng bằng thế năng và đang tăng. Phương trình dao động là:

Câu hỏi số 18:

Một vật có khối lượng m = 100g dao động điều hòa và cứ sau 0,1s thì động năng lại bằng ba lần thế năng bằng 33,75mJ. Tại thời điểm ban đầu vật đang ở vị trí có li độ bằng nửa biên độ và đang chuyển động nhanh dần. Phương trình dao động là:

Câu hỏi số 19:

Một vật có khối lượng m = 1kg dao động điều hòa với chu kỳ bằng 3s. Tại thời điểm ban đầu vật đang đi qua vị trí có li độ x = 6 cm và sau khoảng thời gian ngắt nhất bằng 0,5s  thì vật lại đi qua vị trí này. Phương trình dao động là 

Câu hỏi số 20:

Một vật dao động điều hòa với chu kỳ T = 1 s . Tại thời điểm t = 2,5 s vật đi qua vị trí có tọa độ x = -5√2 cm với vận tốc v = -10π√2 cm/s . Phương trình dao động của vật là :