Câu hỏi số 1:

Gia tốc trong dao động điều hoà:

Câu hỏi số 2:

Chọn phát biểu đúng trong những phát biểu sau đây.

Câu hỏi số 3:

Trong dao động điều hoà, gia tốc biến đổi:

Câu hỏi số 4:

Một vật dao động điều hoà theo phương trình : x = 10 cos (4πt + \frac{\pi }{3}) cm. vận tốc cực đại và gia tốc cực đại của vật là:

Câu hỏi số 5:

Một chất điểm thực hiện dao động điều hoà với chu kỳ T = 3,14s và biên độ A = 1m. Khi chất điểm đi qua vị trí x = -A  thì gia tốc của nó bằng:

Câu hỏi số 6:

Một vật dao động điều hoà trên quỹ đạo dài 40cm. Khi ở vị trí  x = 10cm vật có vận tốc 20π√3 cm/s. Chu kì dao động của vật là:

Câu hỏi số 7:

Một chất điểm dao động điều hoà với chu kì T = 3,14s và biên độ A = 1m. Khi chất điểm đi qua vị trí cân bằng thì vận tốc của nó bằng

Câu hỏi số 8:

Tại thời điểm khi vật thực hiện dao động điều hòa với vận tốc bằng \frac{1}{2} vận tốc cực đại, lúc đó li độ của vật bằng bao nhiêu?

Câu hỏi số 9:

Một vật dao động điều hòa với biên độ 5cm, khi vật có li độ  x = - 3cm thì có vận tốc 4π  cm/s. Tần số dao động là:  

Câu hỏi số 10:

Toạ độ của một vật (cm) biến thiên theo quy luật x=5cos4πt cm. Tính li độ và vận tốc của nó sau khi nó dao động được 5s.

Câu hỏi số 11:

Một chất điểm dđđh với phương trình: x = -4cos10πt (cm). Phương trình vận tốc:

Câu hỏi số 12:

Một chất điểm chuyển động trên doạn thẳng có tọa độ và gia tốc liên hệ với nhau bởi biểu thức a = -25x (cm/m2). Chu kỳ và tần số góc của chất điểm là: 

Câu hỏi số 13:

Một vật dao động điều hoà với phương trình x = 5 cos 20t (cm,s). Vận tốc cực đại và gia tốc cực đại của vật là:

Câu hỏi số 14:

Một vật dao động điều hòa có phương trình x = 4cos(10πt + \frac{\pi }{6}). Vào thời điểm t = 0 vật đang ở đâu và di chuyển theo chiều nào, vận tốc là bao nhiêu?

Câu hỏi số 15:

Một vật dao động điều hoà khi pha dao động là \frac{\pi }{6} rad  thì gia tốc của vật có giá trị a = –30m/s2. Tần số dao động là 5Hz. Lấy π2 = 10, tại thời điểm này li độ và vận tốc của vật là

Câu hỏi số 16:

Một vật dao động điều hoà dọc theo trục Ox. Vận tốc của vật khi qua vị trí cân bằng là 62,8cm/s và gia tốc cực đại là 2m/s2. Biên độ và chu kỳ dao động của vật là :

Câu hỏi số 17:

Một con lắc lò xo dao động với phương tình x = 5sin(πt) (cm). Tìm cặp giá trị vị trí và vận tốc không đúng.

Câu hỏi số 18:

Một vật dao động điều hoà. Khi vật ở li độ x thì vận tốc và tần số góc nhận giá trị nào?

Câu hỏi số 19:

Một chất điểm dao động điều hoà với phương trình x = 3cos(10πt - \frac{\pi }{6})  cm. ở thời điểm t= \frac{1}{60}s vận tốc và gia tốc của chất điểm có giá trị nào sau đây: 

Câu hỏi số 20:

Một vật dao động điều hoà. Trong khoảng thời gian t = 5T vật chuyển động được một đoạn 80cm. Khi qua VTCB vật có vận tốc v = 40√2 (cm/s).Khi vật có li độ x = 2√2 cm thì vận tốc và giá tốc của chuyển động có giá trị nào sau đây?