Câu hỏi số 1:

Dao động cơ học là

Câu hỏi: 13

Câu hỏi số 2:

Dao động điều hòa là

Câu hỏi: 14

Câu hỏi số 3:

Chọn câu đúng

Câu hỏi: 15

Câu hỏi số 4:

Câu nào dưới đây không đúng với vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(\omegat + \varphi)

Câu hỏi: 16

Câu hỏi số 5:

Trong chương trình của vật dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ), radian trên giây (rad/s) là đơn vị của đại lượng nào sau đây:

Câu hỏi: 17

Câu hỏi số 6:

Khoảng thời gian ngắn nhất mà trạng thái một vật dao động tuần hoàn lặp lại như cũ gọi là

Câu hỏi: 18

Câu hỏi số 7:

Biên độ của vật dao động điều hòa phụ thuộc vào

Câu hỏi: 19

Câu hỏi số 8:

Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?

Câu hỏi: 20

Câu hỏi số 9:

Chuyển động nào sau đây của chất điểm là một dao động điều hòa?

Câu hỏi: 21

Câu hỏi số 10:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vật dao động điều hòa?

Câu hỏi: 22

Câu hỏi số 11:

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ T. Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ x = A đến vị trí có li độ x = \frac{A}{2}

Câu hỏi: 23

Câu hỏi số 12:

Phát biểu nào sau đây là không đúng? Gia tốc của một vật dao động điều hòa

Câu hỏi: 24

Câu hỏi số 13:

Dao động của một vật có phương trình: x = acosωt + asinωt. Biên độ dao động của vật là

Câu hỏi: 25

Câu hỏi số 14:

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Điểm M nằm trên trục Ox và trong quá trình dao động chất điểm không đi qua M. Tại thời điểm t1 chất điểm ở xa M nhất; tại thời điểm t2 chất điểm ở gần M nhất thì:

Câu hỏi: 26

Câu hỏi số 15:

Chọn phát biểu sai?

Câu hỏi: 27

Câu hỏi số 16:

Phát biểu nào sau đây là sai ? Đối với dao động cơ tắt dần thì: 

Câu hỏi số 17:

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ T. Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ x = A đến vị trí có li độ x = \frac{A}{2}