Câu 1: Dao động cơ học là

A. Chuyển động có quỹ đạo xác định trong không gian, sau những khoảng thời gian xác định trạng thái chuyển động được lặp lại như cũ.

B. Chuyển động có biên độ và tần số góc xác định.

C. Chuyển động trong phạm vi hẹp trong không gian được lặp đi lặp lại nhiều lần.

D. Chuyển động có giới hạn trong không gian, lặp đi lặp lại quanh một vị trí cân bằng xác định.

Câu hỏi : 13

Câu 2: Dao động điều hòa là

A. Dao động được mô tả bằng định luật hàm sin hay hàm cosin theo thời gian.

B. Dao động được lặp đi lặp lại như cũ sau những khoảng thời gian xác định.

C. Chuyển động tuần hoàn trong không gian, lặp đi lặp lại xung quanh một vị trí cố định.

D. Dao động được mô tả bằng định luật hàm tan hay hàm cotan theo thời gian.

Câu hỏi : 14

Câu 3: Chọn câu đúng

A. Dao động điều hòa có biên độ giảm dần theo thời gian.

B. Tần số tỉ lệ thuận với chu kì dao động.

C. Chu kì dao động tỉ lệ thuận với biên độ.

D. Biên độ dao động là giá trị cực đại của li độ.

Câu hỏi : 15

Câu 4: Câu nào dưới đây không đúng với vật dao động điều hòa có phương trình x = Acos(\omegat + \varphi)

A. Biên độ A, tần số góc \omega là những hằng số dương, pha ban φ cũng là hằng số nhưng có thể dương, âm hoặc bằng không.

B. Biên độ A, tần số góc \omega và pha ban đầu φ đều là những hằng số dương.

C. Pha ban đầu \varphi phụ thuộc vào trạng thái ban đầu.

D. Biên độ A phụ thuộc vào năng lượng ban đầu kích thích cho hệ.

Câu hỏi : 16

Câu 5: Trong chương trình của vật dao động điều hòa x = Acos(ωt + φ), radian trên giây (rad/s) là đơn vị của đại lượng nào sau đây:

A. Biên độ A.

B. Tần số góc ω.

C. Pha dao động (ωt + Φ)

D. Chu kì T.

Câu hỏi : 17

Câu 6: Khoảng thời gian ngắn nhất mà trạng thái một vật dao động tuần hoàn lặp lại như cũ gọi là

A. Tần số dao động.

B. Biên độ dao động.

C. Chu kỳ dao động.

D. Pha dao động.

Câu hỏi : 18

Câu 7: Biên độ của vật dao động điều hòa phụ thuộc vào

A. Cách kích thích cho vật dao động.

B. Cách chọn trục tọa độ.

C. Cách chọn gốc thời gian.

D. Viết phương trình dao động x dưới dạng hàm sin hay cosin.

Câu hỏi : 19

Câu 8: Một vật nhỏ dao động điều hòa theo một trục cố định. Phát biểu nào sau đây đúng?

A. Lực kéo về tác dụng vào vật không đổi.

B. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đường hình sin.

C. Quỹ đạo chuyển động của vật là một đoạn thẳng.

D. Li độ của vật tỉ lệ với thời gian dao động.

Câu hỏi : 20

Câu 9: Chuyển động nào sau đây của chất điểm là một dao động điều hòa?

A. Li độ dao động có biểu thức x + 2 = cos2πft

B. Lực tác dụng lên chất điểm luôn hướng về vị trí cân bằng.

C. Chu kỳ dao động không thay đổi theo thời gian.

D. Chất điểm không chịu tác dụng của ngoại lực.

Câu hỏi : 21

Câu 10: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vật dao động điều hòa?

A. Gia tốc của vật biến đổi đều.

B. Lực tác dụng lên vật luôn theo hướng của vận tốc và tỉ lệ thuận với độ lớn của li độ.

C. Lực tác dụng lên vật luôn hướng về vị trí cân bằng và tỉ lệ thuận với độ lớn li độ.

D. Gia tốc của vật luôn ngược pha với vận tốc của nó.

Câu hỏi : 22

Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ T. Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ x = A đến vị trí có li độ x = \frac{A}{2}

A. \frac{T}{6}

B. \frac{T}{4}

C. \frac{T}{2}

D. \frac{T}{3}

Câu hỏi : 23

Câu 12: Phát biểu nào sau đây là không đúng? Gia tốc của một vật dao động điều hòa

A. Luôn hướng về vị trí cân bằng.

B. Có độ lớn tỉ lệ với độ lớn li độ của vật.

C. Luôn ngược pha với li độ của vật.

D. Có giá trị nhỏ nhất khi vật đổi chiều chuyển động.

Câu hỏi : 24

Câu 13: Dao động của một vật có phương trình: x = acosωt + asinωt. Biên độ dao động của vật là

A. a√2

B. \frac{a}{2}

C. 2a

D. a√3

Câu hỏi : 25

Câu 14: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox. Điểm M nằm trên trục Ox và trong quá trình dao động chất điểm không đi qua M. Tại thời điểm t1 chất điểm ở xa M nhất; tại thời điểm t2 chất điểm ở gần M nhất thì:

A. Tại cả hai thời điểm t1 và t2 chất điểm đều có vận tốc lớn nhất.

B. Tại thời điểm t1 chất điểm có vận tốc lớn nhất.

C. Tại thời điểm t2 chất điểm có vận tốc lớn nhất.

D. Tại cả hai thời điểm t1 và t2 chất điểm đều có vận tốc bằng 0.

Câu hỏi : 26

Câu 15: Chọn phát biểu sai?

A. Dao động điều hòa là dao động mà li độ được mô tả bằng một định luật dạng hàm sin (hoặc cosin) theo thời gian: x = Acos(ωt + φ), trong đó A, ω, φ là những hằng số.

B. Dao động điều hòa có thể được coi như hình chiếu của một chuyển động tròn đều xuống một đường thẳng nằm trong mặt phẳng quỹ đạo.

C. Dao động điều hòa có thể được biểu diễn bằng một véctơ không đổi.

D. Khi một vật dao động điều hòa thì động năng của vật đó cũng dao động tuần hoàn.

Câu hỏi : 27

Câu 16: Phát biểu nào sau đây là sai ? Đối với dao động cơ tắt dần thì: 

A. Cơ năng giảm dần theo thời gian

B. Tần số giảm dần theo thời gian

C. Biên độ dao động có tần số giảm dần theo thời gian

D. Ma sát và lực cản càng lớn thì dao động tắt dần càng nhanh

Câu 17: Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với chu kỳ T. Vị trí cân bằng của chất điểm trùng với gốc tọa độ, khoảng thời gian ngắn nhất để nó đi từ vị trí có li độ x = A đến vị trí có li độ x = \frac{A}{2}

A. \frac{T}{6}

B. \frac{T}{4}

C. \frac{T}{2}

D. \frac{T}{3}