Câu hỏi số 1:

Các bộ phận chính của quang phổ là:

Câu hỏi số 2:

Tác dụng của ống chuẩn trực trong máy phân tích quang phổ là:

Câu hỏi số 3:

Tác dụng của lăng kính trong máy phân tích quang phổ là:

Câu hỏi số 4:

Khi sử dụng phép phân tích bằng quang phổ sẽ xác định được:

Câu hỏi số 5:

Quang phổ vạch thu được khi chất phát sáng ở thể:

Câu hỏi số 6:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ liên tục?

Câu hỏi số 7:

Chọn phát biểu sai:

Câu hỏi số 8:

Chọn phương án SAI.

Câu hỏi số 9:

Phát biểu nào sau đây là sai, khi nói về hiện tượng quang - phát quang?

Câu hỏi số 10:

Để có hiện tượng đảo sắc trong quang phổ, nhiệt độ t của nguồn sáng trắng so với nhiệt độ t0 của đèn khí hay hơi có áp suất thấp thỏa mãn:

Câu hỏi số 11:

Hiện tượng đảo sắc của vạch quang phổ (đảo vạch quang phổ) cho phép kết luận rằng:

Câu hỏi số 12:

Cường độ của chùm ánh sáng đơn sắc truyền trong một môi trường hấp thụ ánh sáng.

Câu hỏi số 13:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về quang phổ?

Câu hỏi số 14:

Phát biểu nào sau đây là đúng?

Câu hỏi số 15:

Chiếu xiên một chùm sáng hẹp gồm hai ánh sáng đơn sắc là vàng và lam từ không khí tới mặt nước thì.

Câu hỏi số 16:

Quang phổ liên tục.

Câu hỏi số 17:

Phát biểu nào sau đây về máy quang phổ lăng kính là không đúng?

Câu hỏi số 18:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về quang phổ của Mặt Trời?

Câu hỏi số 19:

Đặc điểm quan trọng của quang phổ liên tục là:

Câu hỏi số 20:

Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về ứng dụng của quang phổ liên tục? Quang phổ liên tục dùng để xác định:

Câu hỏi số 21:

Trong các nguồn sáng gồm: 1. Dây tóc vonfram nóng sáng nằm trong bóng thủy tinh đã rút không khí đến áp suất rất thấp. 2. Hơi natri (Na) với áp suất thấp. 3. Đèn hơi thủy ngân có áp suất vài atmotphe (đèn cao áp) dùng làm đèn đường. Những nguồn sáng cho quang phổ vạch là.

Câu hỏi số 22:

Quang phổ vạch phát xạ của natri có hai vạch vàng với bước sóng 0,5890 μm và 0,5896 μm. Quang phổ vạch hấp thụ của natri sẽ:

Câu hỏi số 23:

Chọn phát biểu đúng. Quang phổ liên tục của một vật

Câu hỏi số 24:

Chọn phát biểu đúng. Quang phổ do ánh sáng Mặt Trời phát ra thu được trên Trái Đất là.

Câu hỏi số 25:

Chọn phát biểu đúng. Quang phổ vạch hấp thụ là

Câu hỏi số 26:

Quang phổ nào sau đây là quang phổ vạch phát xạ?