Câu hỏi số 1:

Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A=9cm. Biết khoảng thời gian ngắn nhất giữa hai thời điểm động năng bằng 3 lần thế năng dao động là 0,5s. Gia tốc cực đại của chất điểm có độ lớn là

Câu hỏi số 2:

Một con lắc lò xo treo theo phương thẳng đứng dao động điều hòa với biên độ 10 cm. Khi vật ở vị trí lò xo dãn 5 cm thì động năng bằng 3 thế năng. Tốc độ khi vật đến vị trí cân bằng là:

Câu hỏi số 3:

Một chất điểm dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ 10 cm, chu kì 2s. Mốc thế năng tại vị trí cân bằng. Tốc độ trung bình của chất điểm trong khoảng thời gian ngắn nhất khi chất điểm đi từ vị trí có động năng bằng 3 lần thế năng đến vị trí có động năng bằng 1/3 thế năng là

Câu hỏi số 4:

Một vật có khối lượng bằng 40g, dao động với chu kì T= 0,4π s có biên độ 13cm. Khi vật có vận tốc bằng 25 cm/s thì thế năng của nó bằng ?

Câu hỏi số 5:

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Tốc độ cực đại của vật là 96 cm/s. Biết khi x=4√2 cm thì thế năng bằng động năng .Chukì dao động của con lắc là 

Câu hỏi số 6:

Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với tần số góc 20 rad/s. Tại vị trí có li độ 3cm thì thế năng đàn hồi của lò xo bằng 4 lần động năng của vật. Lúc này tốc độ của vật bằng 

Câu hỏi số 7:

Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương ngang. Cho biết tốc độ của vật nặng khi qua vị trí cân bằng là v0. Khi vật nặng ở vị trí có động năng bằng với thế năng, tốc độ của vật là:

Câu hỏi số 8:

Một con lắc đơn gồm một vật nhỏ được treo vào đầu dưới của một sợi dây không dãn, đầu trên sợi dây được buộc cố định. Bỏ qua ma sát và lực cản không khí. Kéo con lắc lệch khỏi phương thẳng đứng một góc 0,1 rad rồi thả nhẹ. Tỉ số độ lớn gia tốc của vật tại vị trí biên và dộ lớn gia tốc của vật tại vị trí động năng bằng 2 thế năng là

Câu hỏi số 9:

Con lắc lò xo dao động theo phương nằm ngang với biên độ A. Đúng lúc con lắc qua vị trí có động năng bằng thế năng và đang dãn thì người ta cố định một điểm chính giữa của lò xo, kết quả làm con lắc dao động điều hòa với biên độ A’. Hãy lập tỉ lệ giữa A và A’

Câu hỏi số 10:

Một con lắc lò xo (m = 0,2 kg) treo thẳng đứng dao động điều hòa. Chiều dài tự nhiên của lò xo bằng 30 cm. Lấy g = 10 m/s2. Khi lò xo có chiều dài 28 cm thì vận tốc bằng 0 và lúc đó lực đàn hồi có độ lớn F = 2 N. Khi lò xo có chiều dài 36 cm, thế năng của vật nặng bằng:

Câu hỏi số 11:

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng: vật nặng có khối lượng m = 1kg. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới sao cho lò xo dãn đoạn 15 cm, rồi buông ra cho vật dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/s2. Biết năng lượng dao động của vật là 0,125 J, biên độ dao động của vật nặng là:

Câu hỏi số 12:

Con lắc dao động với phương trình x = Acosωt và có cơ năng là W0. Thế năng của vật tại thời điểm t là

Câu hỏi số 13:

Con lắc lò xo có m = 0,4 kg; k = 160 N/m dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Biết khi vật có li độ 2 cm thì tốc độ vật bằng 40 cm/s. Năng lượng dao động của vật là:

Câu hỏi số 14:

Con lắc đơn dao động tắt dần: Khi biên độ góc của con lắc đơn giảm 1 % thì cơ năng của con lắc giảm

Câu hỏi số 15:

Một con lắc đơn được thả không vận tốc ban đầu từ biên độ α0. Cơ năng của con lắc là

Câu hỏi số 16:

Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với biên độ A không đổi .Khi chu kì tăng 3 lần thì năng lượng của vật thay đổi như thế nào?

Câu hỏi số 17:

Trong khoảng thời gian từ t = 0 đến t1 = π/48 s, động năng của một vật dao động điều hòa tăng từ 0,096 J đến giá trị cực đại rồi sau đó giảm về 0,064 J. Biết rằng ở thời điểm t1 thế năng dao động của vật cũng bằng 0,064 J. Cho khối lượng của vật là 100g. Biên độ dao động của vật bằng

Câu hỏi số 18:

Đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc của động năng Wđ vào thế năng Wt của một vật dao động điều hòa trong hệ tọa độ OWtWđ có dạng là:

Câu hỏi số 19:

Con lắc lò xo nằm ngang dao động điều hòa với tần số góc 20 rad/s. Tại vị trí có li độ 3 cm thì động năng của vật nặng có giá trị 25 % thế năng đàn hồi của lò xo. Lúc này tốc độ của vật là

Câu hỏi số 20:

Một con lắc lò xo treo thẳng đứng: vật nặng có khối lượng m = 1 kg. Từ vị trí cân bằng kéo vật xuống dưới sao cho lò xo dãn đoạn 15 cm, rồi buông ra cho vật dao động điều hòa. Lấy g = 10 m/s2. Biết năng lượng dao động của con lắc là 0,125 J, biên độ dao động bằng