Câu hỏi số 1:

Sóng dừng trên dây dài 1m với hai đầu cố định, tần số f = 80Hz. Vận tốc truyển sóng là 40m/s. Cho các điểm M1, M­2,M3, M4 trên dây và lần lượt cách vật cản cố định là 10cm, 20 cm, 30cm, 45cm.

Câu hỏi số 2:

Sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi dài 1,2m với hai đầu cố định, người ta quan sát thấy ngoài hai đầu dây cố định còn có hai điểm khác trên dây không dao động. Biết khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng là 0,05s. Tốc độ truyền sóng trên dây là:   

Câu hỏi số 3:

Một sợi dây có chiều dài l căng ngang, hai đầu cố định.Trên dây đang có sóng dừng với n bụng sóng, tốc độ truyền sóng trên dây là v. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp sợi dây duỗi thẳng.

Câu hỏi số 4:

Trên một sợi dây có sóng dừng, điểm bụng M cách nút gần nhất N một đoạn10cm. Khoảng thời gian giữa hai lần liên tiếp trung điểm P của đoạn MN có cùng li độ với Mlà 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Câu hỏi số 5:

Sóng dừng trên dây AB có chiều dài 32cm với đầu A, B cố định. Tần số dao động của dây là 50Hz,  tốc độ truyền sóng trên dây là 4m/s. Trên dây có:

Câu hỏi số 6:

Trên sợi dây hai đầu cố định, hình thành sóng dừng, dây có chiều dài l tốc độ truyền sóng trên dây là v. Tần số nhỏ nhất có thể hình thành sóng dừng trên dây là :

Câu hỏi số 7:

Một sợi dây đàn hồi dài 130 cm, có đầu A cố định, đầu B tự do. Nguồn A dao động với tần số 100 Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là 40 m/s. Trên dây có tất cả bao nhiêu nút và bao nhiêu bụng sóng?

Câu hỏi số 8:

Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả A và B, trên dây có:

Câu hỏi số 9:

Một sợi dây AB dài 100 cm căng ngang, đầu B cố định, đầu A gắn với một nhánh của âm thoa dao động điều hòa với tần số 40 Hz. Trên dây AB có một sóng dừng ổn định, A được coi là nút sóng. Tốc độ truyền sóng trên dây là 20 m/s. Kể cả A và B, trên dây có:

Câu hỏi số 10:

Sóng dừng trên dây AB có chiều dài 22cm với đầu B tự do. Tần số dao động của dây là 50Hz, vận tốc truyền sóng trên dây là 4m/s. Trên dây có :

Câu hỏi số 11:

Một dây AB treo lơ lửng, đầu A gắn vào một nhánh của âm thoa đang dao động với tần số f = 100Hz. Biết khoảng cách từ B đến nút dao động thứ tư kể từ B là 14cm. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

Câu hỏi số 12:

Một sợi dây đàn hồi căng ngang, hai đầu cố định. Trên dây có sóng dừng, tốc độ truyền sóng không đổi. Khi tần số sóng trên dây là 42 Hz thì trên dây có 4 điểm bụng. Nếu trên dây có 6 điểm bụng thì tần số sóng trên dây là:

Câu hỏi số 13:

Một sợi dây có chiều dài 1m hai đầu cố định. Kích thích cho sợi dây dao động với tần số f thì trên dây xuất hiện sóng dừng. Biết tần số chỉ có thể thay đổi trong khoảng từ 300Hz đến 450Hz. Vận tốc truyền dao động là 320m/s. Tần số f có giá trị bằng:

Câu hỏi số 14:

Trên sợi dây hai đầu cố định, hình thành sóng dừng, dây có chiều dài l tốc độ truyền sóng trên dây là v. Bước sóng lớn nhất có thể hình thành sóng dừng trên dây là : 

Câu hỏi số 15:

Một nguồn dao động được gắn vào một đầu sợi dây dài 2m, đầu kia sợi dây được giữ cố định. Tần số dao động của nguồn thay đổi trong khoảng từ 31Hz đến 68Hz. Sóng truyền trên dây với vận tốc 60m/s. Hỏi, với tần số bằng bao nhiêu trong khoảng trên thì số bụng sóng trên dây là ít nhất?

Câu hỏi số 16:

Trên một sợi dây đàn hồi có sóng dừng, biết khoảng cách giữa hai điểm gần nhau nhất trên dây  không dao động là 0,75 cm. Gọi A và B là hai điểm trên sợi dây cách nhau 14cm và tại trung điểm của AB là một nút sóng. Số nút và số bụng trên đoạn dây AB là:

Câu hỏi số 17:

Một sợi dây đàn hồi dài 0,7m có một đầu tự do , đầu kia nối với một nhánh âm thoa rung với tần số 80Hz. Vận tốc truyền sóng trên dây là 32m/s. trên dây có sóng dừng.Tính số bó sóng nguyên hình thành trên dây:    

Câu hỏi số 18:

Một sợi dây đàn hồi căng ngang, đang có sóng dừng ổn định. Trên dây, A là một điểm nút, B là điểm bụng gần A nhất với AB = 18 cm, M là một điểm trên dây cách B một khoảng 12 cm. Biết rằng trong một chu kỳ sóng, khoảng thời gian mà độ lớn vận tốc dao động của phần tử B nhỏ hơn vận tốc cực đại của phần tử M là 0,1s. Tốc độ truyền sóng trên dây là: