Câu hỏi số 1:

Giải phương trình:    log2(x – 2) – 6.log_{\frac{1}{8}}\sqrt{3x-5}  =2

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình:     logx(2x2 – 3x – 4) =2  

Câu hỏi số 3:

Giải phương trình:          log5(5x – 4) = 1 – x

Câu hỏi số 4:

Giải phương trình:   log2(x2 + x + 1) + log2(x2 – x + 1) = log2(x4 + x2 +1) + log2(x4 – x2 + 1)

Câu hỏi số 5:

Giải phương trình:       log_{\frac{1}{2}}^{2}4x + log_{2}\left ( \frac{x^{2}}{8} \right ) = 8.

Câu hỏi số 6:

Giải phương trình:      log5x – logx \dpi{80} 5^{-1}  = 2

Câu hỏi số 7:

Giải phương trình: \frac{1}{4-logx} + \frac{2}{2+logx} =1

Câu hỏi số 8:

Giải phương trình:   \sqrt[3]{log_{3}x} – log33x +1 = 0    

Câu hỏi số 9:

Giải phương trình:   log5(5x – 1).log25(5x + 1 – 5) = 1

Câu hỏi số 10:

Giải phương trình:      log_{\frac{x}{2}}x^{2} – 14.log16xx3 + 40.log4x\sqrt{x}=0    

Câu hỏi số 11:

Giải phương trình:       x^{log_{2}9} = 2x^{2}.3^{log_{_{2}}x}-x^{log_{2}16}