Câu hỏi số 1:

Giải phương trình:          log2 x + 2.log7 x = 2 + log2 x. log7 x

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình:                2. (log9x)2 = log3x . log3( \sqrt{2x+1}-1)

Câu hỏi số 3:

Giải phương trình:          log5(x+ 3) = 3 – x.

Câu hỏi số 4:

Giải phương trình:        log_{3}\left ( \frac{x^{2}+x+3}{2x^{2}+4x+5} \right ) = x2 + 3x + 2

Câu hỏi số 5:

Giải phương trình:          x + x^{log_{2}3} = x^{log_{2}5}   (x > 0)

Câu hỏi số 6:

Giải phương trình: log5x = log7(x + 2)

Câu hỏi số 7:

Giải phương trình: log_{3}^{2}x + (x – 12)log3x + 11 – x = 0

Câu hỏi số 8:

Cho phương trình: (\sqrt{2}+1)^{x^{2}} + (\sqrt{2}-1)^{x^{2}-1} + m = 0. Tìm m để PT có nghiệm.

Câu hỏi số 9:

Cho PT 4x – m.2x+1 + m = 0. Tìm m để PT có hai nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa mãn x1 + x2 = 3.

Câu hỏi số 10:

Cho phương trình: 4x – 2x+3 + 3 = m. Tìm m đề PT có nghiệm duy nhất.

Câu hỏi số 11:

Tìm m để PT m.16x + 2.81x = 5.36x có 2 nghiệm dương phân biệt.

Câu hỏi số 12:

Tìm m để PT sau có nghiệm: log(x2 + mx) – log (x- 3) = 0  

Câu hỏi số 13:

Tìm m để PT 4. log_{2}^{2}\sqrt{x} - log_{\frac{1}{2}}x + m = 0 có nghiệm trong khoảng (0; 1)