Câu 1: Giải phương trình:          log2 x + 2.log7 x = 2 + log2 x. log7 x

A. x = 4

B. x = 7

C. x = -4

D. \begin{bmatrix} x=4\\x =7\end{bmatrix}

Câu 2: Giải phương trình:                2. (log9x)2 = log3x . log3( \sqrt{2x+1}-1)

A. \begin{bmatrix} x=1\\x=0 \\ x=4 \end{bmatrix}

B. \begin{bmatrix} x=1 \\ x=4 \end{bmatrix}

C. \begin{bmatrix} x=1 \\ x=0 \end{bmatrix}

D. \begin{bmatrix} x=4 \\ x=0 \end{bmatrix}

Câu 3: Giải phương trình:          log5(x+ 3) = 3 – x.

A. x = 2

B. x = 3

C.  x= 1

D.  x= 0

Câu 4: Giải phương trình:        log_{3}\left ( \frac{x^{2}+x+3}{2x^{2}+4x+5} \right ) = x2 + 3x + 2

A. \begin{bmatrix} x=-1\\x=-2 \end{bmatrix}

B. \begin{bmatrix} x=-1\\x=0 \end{bmatrix}

C. \begin{bmatrix} x=-1\\x=-2 \\x=0 \end{bmatrix}

D. \begin{bmatrix} x=-2\\x=0 \end{bmatrix}

Câu 5: Giải phương trình:          x + x^{log_{2}3} = x^{log_{2}5}   (x > 0)

A. x= 1

B.  x =2

C. \begin{bmatrix} x=1\\x=2 \end{bmatrix}

D. \begin{bmatrix} x=-1\\x=2 \end{bmatrix}

Câu 6: Giải phương trình: log5x = log7(x + 2)

A. x = 1

B. x = 5

C. x= 3

D. x = 4

Câu 7: Giải phương trình: log_{3}^{2}x + (x – 12)log3x + 11 – x = 0

A. \begin{bmatrix} x=3\\x =9 \end{bmatrix}

B. \begin{bmatrix} x=3\\x =11 \end{bmatrix}

C. x = 3

D. x = 9

Câu 8: Cho phương trình: (\sqrt{2}+1)^{x^{2}} + (\sqrt{2}-1)^{x^{2}-1} + m = 0. Tìm m để PT có nghiệm.

A. m≥ 2\sqrt{\sqrt{2}+1}

B. m< -2\sqrt{\sqrt{2}+1}

C. m ≤ -2\sqrt{\sqrt{2}+1}

D. m > -2\sqrt{\sqrt{2}+1}

Câu 9: Cho PT 4x – m.2x+1 + m = 0. Tìm m để PT có hai nghiệm phân biệt x1; x2 thỏa mãn x1 + x2 = 3.

A. m\in (-\infty,0 )\cup (1,+\infty )

B. m = 8

C. \begin{bmatrix} m=8\\m\in (-\infty,0 )\cup (1,+\infty ) \end{bmatrix}

D. m = -8

Câu 10: Cho phương trình: 4x – 2x+3 + 3 = m. Tìm m đề PT có nghiệm duy nhất.

A. m = -13

B. m ≥ 3

C. \begin{bmatrix} m=-13\\m\geq 3 \end{bmatrix}

D. m ≥ 13

Câu 11: Tìm m để PT m.16x + 2.81x = 5.36x có 2 nghiệm dương phân biệt.

A. m \in (-\infty ;3)

B. m \in (3;\frac{25}{8})

C. m \in ({\frac{25}{8}}{} ;+\infty )

D. m =3

Câu 12: Tìm m để PT sau có nghiệm: log(x2 + mx) – log (x- 3) = 0  

A. m \in (-\infty ,-3)

B. m \in (-3 ,+\infty )

C. \begin{bmatrix} m = -4\\m\in (-3 ,+\infty ) \end{bmatrix}

D. m =- 4

Câu 13: Tìm m để PT 4. log_{2}^{2}\sqrt{x} - log_{\frac{1}{2}}x + m = 0 có nghiệm trong khoảng (0; 1)

A. m ≤ \frac{1}{4}

B. m < \frac{1}{4}

C. m > \frac{1}{4}

D. m ≥ \frac{1}{4}