Câu hỏi số 1:

Giải phương trình:            9|3x – 1| = 38x-2

Câu hỏi số 2:

Giải phương trình:     5^{x-\sqrt{x^{2}+4}}=25

Câu hỏi số 3:

Giải phương trình:  5^{x}.8^{\frac{x-1}{x}}=500

Câu hỏi số 4:

Giải phương trình:    22x – 3.2x+2 + 32 = 0.

Câu hỏi số 5:

Giải phương trình:            4^{\sqrt{x-2}}+16=10.2^{\sqrt{x-2}}

Câu hỏi số 6:

Giải phương trình:      (2+\sqrt{3})^{x} + (2-\sqrt{3})^{x} = 4.

Câu hỏi số 7:

Giải phương trình:    2^{x^{2}-x}-2^{2+x-x^{2}} = 3

Câu hỏi số 8:

Giải phương trình:      (7+4\sqrt{3})^{x}-3(2-\sqrt{3})^{x}+2=0

Câu hỏi số 9:

Giải phương trình:      25x + 10x = 2 2x+1    

Câu hỏi số 10:

Giải phương trình:       (5-\sqrt{21})^{x} + 7(5+\sqrt{21})^{x} = 2^{x+3}

Câu hỏi số 11:

Giải phương trình:        4^{cos2x}+4^{cos^{2}x}=3