Câu hỏi số 1:

Hai điểm M và N cách nhau 20cm trên mặt chất lỏng dao động cùng tần số 50Hz, cùng pha, vận tốc truyền sóng trên mặt chát lỏng là 1m/s . Trên MN số điểm không dao động là:

Câu hỏi số 2:

Tại hai điểm S1, S2 cách nhau 9,5 cm trên mặt nước dao động cùng tần số 50Hz,cùng pha cùng biên độ, vận tốctruyền sóng trên mặt nước 1 m/s. Trên S1S2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và không dao động.

Câu hỏi số 3:

Trên đoạn nối hai nguồn sóng giao thoa, khoảng cách giữa hai điểm có cùng biên độ cực đại là:

Câu hỏi số 4:

Tại hai điểm A và B cách nhau 16cm trên mặt nước dao động cùng tần số 50Hz, cùng pha, vận tốc truyền sóng trên mặt nước 100cm/s . Trên AB số điểm dao động với biên độ cực đại là:

Câu hỏi số 5:

Hai mũi nhọn S1, S2 cách nhau một khoảng a = 8,6 cm, dao động với phương trình u1 = acos100πt (cm); u2 = acos(100πt + π)( cm). Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 40 cm/s. Số các gợn lồi trên đoạn S1, S?

Câu hỏi số 6:

Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước với hai nguồn kết hợp S1, S2 cách nhau 28mm phát sóng ngang với phương trình u1 = 2cos(100πt)  (mm), u2 = 2cos(100πt + π) (mm), t tính bằng giây (s). Tốc độ truyền sóng trong nước là 30cm/s. Số vân cực đại giao thoa quan sát được là?

Câu hỏi số 7:

Chọn đáp án đúng. Trên đoạn nối hai nguồn sóng, cùng pha:

Câu hỏi số 8:

Hai nguồn sóng giống nhau tại A và B cách nhau 47cm trên mặt nước, chỉ xét riêng một nguồn thì nó lan truyền trên mặt nước mà khoảng cách giữa hai ngọn sóng liên tiếp là 3cm, khi hai sóng trên giao thoa nhau thì trên đoạn AB có số điểm không dao động là:

Câu hỏi số 9:

Hai điểm M và N trên mặt chất lỏng cách 2 nguồn O1O2 những đoạn lần lượt là : O1M =3cm,O1N =10cm , O2M = 18cm, O2N = 45cm, hai nguồn dao động cùng pha,cùng tần số 10Hz , vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 50cm/s. Bước sóng và trạng thái dao động của hai điểm này dao động là:

Câu hỏi số 10:

Hai điểm M và N cách nhau 20cm trên mặt chất lỏng dao động cùng tần số 50Hz, cùng pha, vận tốc truyền sóng trên mặt chát lỏng là 1m/s . Trên MN số điểm không dao động là:

Câu hỏi số 11:

Tại hai điểm S1, S2 cách nhau 10cm trên mặt nước dao động cùng tần số 50Hz, cùng pha, cùng biên độ, vận tốc truyền sóng trên mặt nước 1m/s. Trên S1S2 có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại và bao nhiêu điểm không dao động (không kể S1, S2):

Câu hỏi số 12:

Hai nguồn  S1,S2 dao động ngược pha, cùng phương, cùng tần số, cách nhau 10cm, có chu kì sóng là 0,2s. Vận tốc truyền sóng trong môi trường là 25cm/s. Số vân cực đại giao thoa trong khoảng S1S2 là :

Câu hỏi số 13:

Hai điểm A, B trên mặt nước dao động cùng tần số 15Hz, cùng biên độ và cùng pha, vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 22,5cm/s, AB = 9cm.Trên mặt nước quan sát được bao nhiêu gợn lồi hình hypebol.

Câu hỏi số 14:

Chọn đáp án đúng. Trên đoạn nối hai nguồn sóng, ngươc pha:

Câu hỏi số 15:

Tại hai điểm A và B cách nhau 16cm trên mặt nước dao động cùng tần số 5Hz, ngược pha, vận tốc truyền sóng trên mặt nước 10cm/s . Trên AB số điểm dao động với biên độ cực đại là:

Câu hỏi số 16:

Trên mặt nước có hai nguồn sóng nước giống nhau cách nhau AB=8(cm). Sóng truyền trên mặt nước có bước sóng 1,2(cm). Số đường cực đại cắt đoạn thẳng nối hai nguồn là:    

Câu hỏi số 17:

Tại hai điểm A,B trên mặt chất lỏng cách nhau 10(cm) có hai nguồn phát sóng theo phương thẳng đứng với các phương trình: 0,2cos(50πt)cm và u1 = 0,2cos(50πt + π) cm. Vận tốc truyền sóng là 0,5(m/s). Coi biên độ sóng không đổi. Xác định số điểm dao động với biên độ bằng 4(mm) trên đoạn thẳng AB ? 

Câu hỏi số 18:

Chọn đáp án đúng. Trên đoạn nối hai nguồn sóng, cùng pha:

Câu hỏi số 19:

Hai nguồn sóng cơ AB cách nhau dao động chạm nhẹ trên mặt chất lỏng, cùng tấn số 100Hz, cùng pha theo phương vuông vuông  góc với mặt chất lỏng. Vận tốc truyền sóng 20m/s. Số điểm có biên độ dao động bằng hiệu biên độ dao động của hai nguồn trên đoạn AB = 1m là :            

Câu hỏi số 20:

Hai điểm S1, S2 trên mặt một chất lỏng, cách nhau 18cm, dao động cùng pha với biên độ a và tần số f = 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt chất lỏng là v = 1,2m/s. Nếu không tính đường trung trực của S1S2 thì số gợn sóng hình hypebol thu được là: