Câu hỏi số 1:

Trong thí nghiệmgiao thoa ánh sáng với khe Y-âng, người ta dùng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ= 6000Ǻ, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai nguồn đến màn là D=3m, khoảng cách giữa hai nguồn kết hợp là a=1,5mm. Khoảng cách giữa vân sáng với vân tối liên tiếp là

Câu hỏi số 2:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, gọi a là khoảng cách hai khe S1 và S2; D là khoảng cách từ S1S2 đến màn; λ là bước sóng của ánh sáng đơn sắc. Khoảng cách từ vân sáng bậc 2 đến vân tối thứ 3(xét hai vân này ở hai bên đối với vân sáng chính giữa  bằng :

Câu hỏi số 3:

Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng có khoảng vân giao thoa là i, khoảng cách từ vân sáng bậc 5 bên này đến vân tối bậc 4 ở bên kia vân trung tâm là

Câu hỏi số 4:

Thực hiện giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng với ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,400 µm. Khoảng cách giữa hai khe là 2mm, từ hai khe đến màn là 1m. Khoảng cách giữa hai vân sáng bậc 9 ở hai bên của vân sáng trung tâm là

Câu hỏi số 5:

Thực hiện giao thoa ánh sáng với hai nguồn kết hợp cách nhau 4mm bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,6 µm. Vân sáng bậc 3 cách vân trung tâm là 0,9mm. Tính khoảng cách từ hai nguồn đến màn  

Câu hỏi số 6:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, cho biết khoảng cách giữa hai khe sáng a=0,3mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn hứng vẫn là D=1m. Ta thấy khoảng cách của 11 vân sáng liên tiếp nhau là 1,9cm. Tính bước sóng đã sử dụng trong thí nghiệm giao thoa?  

Câu hỏi số 7:

Trong thí nghiệm Y-âng với nguồn sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,45 µm. Cho biết khaorng cách giữa hai khe sáng là a=3mm, khoảng cách từ hai khe sáng đến màn hứng vân là D=1m. Tính khoảng cách giữa hai vân tối liên tiếp µ  

Câu hỏi số 8:

Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng, khoảng cách hai khe a=2mm, khoảng cách hai khe tới màn hứng vân là D=1,2m. Khe S phát đồng thời hai bức xạ màu đỏ có bước sóng 0,76 µm và màu lục có bước sóng 0,48 µm. Khoảng cách từ vân sáng màu đỏ bậc 2 đến vân sáng màu lục bậc 5 nằm cùng phía đối với vân trung tâm là

Câu hỏi số 9:

Một nguồn S phát sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm đến hai khe Y-âng S1S2 với S12 =0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn một khoảng D=1m. Khoảng vân là:

Câu hỏi số 10:

Một nguồn S phát sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm đến hai khe Y-âng S1S2 với S12 =0,5mm. Mặt phẳng chứa S1S2 cách màn một khoảng D=1m. Tại một điểm M trên màn cách giao điểm O của màn và trung trực S1S2 một khoảng x=3,5mm có vân loại gì? Bậc (thứ) mấy?

Câu hỏi số 11:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, khoảng cách hai khe S1 và  S2 là a=4mm; khoảng cách từ hai khe đến màn ảnh (E) là D=2m. Trên màn quan sát thấy hai vân sáng bậc 5 ở hai bên vân sáng trung tâm cách nhau 3mm. Khoảng cách từ vân sáng bậc 4 đến vân tối thứ 4 bằng

Câu hỏi số 12:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng với bức xạ đơn sắc có bước sóng λ. Vân sáng bậc 4 cách vân sáng trung tâm là 4,8mm. Vân tối thứ 4 cách vân sáng trung tâm

Câu hỏi số 13:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng qua khe Y-âng với bức xạ đơn sắc có bước sóng λ. Vân sáng bậc 4 cách vân sáng trung tâm là 4,8mm. Khoảng cách ngắn nhất giữa vân tối thứ nhất và vân tối thứ 4 bằng

Câu hỏi số 14:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, nguồn sáng S phát đồng thời hai bức xạ có bước sóng là λ1= 0,42 µm và λ2=0,7 µm. Khoảng cách hai khe S1 và S2 là a=0,8mm, màn ảnh (E) cách hai khe là D=2,4m. Khoảng cách ngắn nhất giữa vân tối thứ 3 của bức xạ λ1 và vân tối thứ 5 của bức xạ λ2

Câu hỏi số 15:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân tối thứ 3 là 0,6mm(Hai vân này ở cùng phía của vân sáng trung tâm). Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 với vân tối thứ 5 là

Câu hỏi số 16:

Thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, bề rộng của giao thoa là 7,2mm người ta đếm được 9 vân sáng (ở hai rìa là 2 vân sáng). Tại điểm M cách vân trung tâm 14,4mm là vân gì?

Câu hỏi số 17:

Trong thí nghiệm Y-âng ánh sáng dùng trong thí nghiệm là ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,4 µm, khoảng cách giữa hai khe a=0,4mm. Để trên màn tại vị trí cách vân sáng trung tâm 2,5mm ta có vân sáng bậc 5 thì khoảng cách từ hai khe đến màn là

Câu hỏi số 18:

Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng đối với ánh sáng đơn sắc. Trên màn trong khoảng rộng 5mm người ta đếm được 5 vân sáng (ở hai rìa khoảng rộng là hai vân tối). Tại điểm M cách vân trung tâm 20mm là vân gì? Bậc mấy?

Câu hỏi số 19:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, hai khe hẹp cách nhau một khoảng a=0,5mm, khoảng cách từ mặt phẳng chứa hai khe đến màn quan sát là D=1,5m. Hai khe được chiếu sáng bằng bức xạ có bước sóng λ=0,6 µm. Trên màn thu được hình ảnh giao thoa. Tại điểm M trên màn cách vân sáng trung tâm(chính giữa) một khoảng 5,4mm có vân sáng bậc

Câu hỏi số 20:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng, hai khe có a=1mm được chiếu sáng bởi ánh sáng có bước sóng 600nm. Các vân giao thoa hứng được trên màn cách hai khe 2m. Tại điểm M có x=2,4mm là: