Câu hỏi số 1:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc λ=0,55 µm, khoảng cách giữa hai khe là 0,3mm, khoảng cách từ hai khe tới màn là 90cm. Điểm M cách vân trung tâm 0,66cm  là

Câu hỏi số 2:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng các khe sáng được chiếu bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng  λ=0,5 µm, khoảng cách giữa hai khe là 0,2mm khoảng cách từ hai khe tới màn là 80cm. Điểm M cách vân trung tâm 0,7cm thuộc

Câu hỏi số 3:

Thực hiện giao thoa ánh sáng có bước sóng λ=0,6 µm với hai khe Y-âng cách nhau a=0,5mm. Màn ảnh cách hai khe một khoảng D=2m. Ở các điểm M và N ở hai bên vân sáng trung tâm 3,6mm và 2,4mm, ta có vân tối hay sáng?

Câu hỏi số 4:

Thực hiện giao thoa ánh sáng đơn sắc đối với khe Y-âng. Trên màn ảnh, bề rộng của 10 khoảng vân đo được là 1,6cm. Tại điểm A trên màn cách vân chính giữa một khoảng x=4mm, ta thu được

Câu hỏi số 5:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng. Cho biết S1S2=a=1mm, khoảng cách giữa hai khe S1S2 đến màn E là 2m, bước sóng ánh sáng là λ=0,5 µm; x là khoảng cách từ điểm M trên màn đến vân sáng chính giữa (vân sáng trung tâm). Khoảng cách từ vân sáng chính giữa đến vân sáng bậc 4 là

Câu hỏi số 6:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng. Cho biết S1S2=a=1mm, khoảng cách giữa hai khe S1S2 đến màn E là 2m, bước sóng ánh sáng là λ=0,5 µm; x là khoảng cách từ điểm M trên màn đến vân sáng chính giữa (vân sáng trung tâm). Để M nằm tại vân tối thứ 4 thì phải có:

Câu hỏi số 7:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng trắng, người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc 5 cùng một phía vân trung tâm là 3mm. Cho biết a=1,5mm, D=3m. Bước sóng của ánh sáng dùng trong thí nghiệm là  

Câu hỏi số 8:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng bằng khe Y-âng. Cho biết S1S2=a=1mm, khoảng cách giữa hai khe S1S2 đến màn E là 2m, bước sóng ánh sáng là λ=0,5 µm; x là khoảng cách từ điểm M trên màn đến vân sáng chính giữa (vân sáng trung tâm).Khoảng cách từ vân sáng bậc 3 bên này vân trung tâm đến vân sáng bậc 7 bên kia vân trung tâm là:

Câu hỏi số 9:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng trắng, người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc 5 cùng một phía vân trung tâm là 3mm. Cho biết a=1,5mm, D=3m. Khoảng cách giữa vân sáng bậc 3 và vân sáng bậc 8 cùng phía vân trung tâm là  

Câu hỏi số 10:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng trắng, người ta đo được khoảng cách giữa vân sáng bậc 2 và vân sáng bậc 5 cùng một phía vân trung tâm là 3mm. Cho biết a=1,5mm, D=3m. Số vân sáng quan sát được trên vùng giao thoa có bề rộng 11mm là

Câu hỏi số 11:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, ánh sáng được dùng là ánh sáng đơn sắc. Trên bề rộng 7,2mm của vùng giao thoa trên màn quan sát, người ta đếm được 9 vân sáng (ở hai rìa là hai vân sáng). Tại vị trí cách vân trung tâm 14,4mm là vân

Câu hỏi số 12:

Một nguồn sáng đơn sắc S cách 2 khe Y-âng 0,2mm phát ra một bức xạ đơn sắc có λ=0,64 µm. Hai khe cách nhau a=3mm, màn cách hai khe 3m. Miền vân giao thoa trên màn có bề rộng 12mm. Số vân tối quan sát được trên màn là:

Câu hỏi số 13:

Trong thí nghiệm giao thao Y-âng, khoảng cách hai khe là a=0,2mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là D=2m. Chiếu vào hai khe ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,5µm. Trong khoảng rộng 5,2cm trên màn tính từ vân sáng trung tâm, số vân tối và sáng quan sát được tương ứng

Câu hỏi số 14:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng với khe Y-âng, người ta chiếu sáng hai khe bằng ánh sáng đơn sắc có bước sóng λ=0,5µm. Khoảng cách giữa hai khe là 0,5mm. Khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Khoảng cách giữa hai vân sáng nằm ở hai đầu là 32mm. Số vân sáng quan sát được trên màn là

Câu hỏi số 15:

Trong thí nghiệm giao thoa Y-âng đối với ánh sáng đơn sắc, người ta đo được khoảng vân là 1,12mm. Xét hai điểm M,N trên màn, cùng một phía của vân trung tâm O vàOM=0,57.104µm và ON=1,29.104µm. Ba điểm O,M,N thẳng hàng. Ở giữa MN có số vân sáng là

Câu hỏi số 16:

Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp là 21,6mm, nếu độ rộng của vùng có giao thoa trên màn quan sát là 31mm thì số vân sáng quan sát được trên màn là:

Câu hỏi số 17:

Trong thí nghiệm Y-âng với nguồn sáng đơn sắc có bước sóng 0,5 µm, hai khe cách nhau 0,5mm, khoảng cách từ hai khe đến màn là 2m. Bề rộng miền giao thoa trên màn là 4,25cm. Số vân tối quan sát trên màn là

Câu hỏi số 18:

Trong thí nghiệm giao thoa ánh sáng của Y-âng, chiếu ánh sáng đơn sắc vào hai khe S1 và S2 thì khoảng vân đo được là 1,32mm. Biết độ rộng của trường giao thoa trên màn bằng 1,452cm. Số vân sáng quan sát được là

Câu hỏi số 19:

Trong thí nghiệm Y-âng, khoảng cách giữa 7 vân sáng liên tiếp là 21,6mm, nếu độ rộng của vùng có giao thoa trên màn quan sát là 31mm thì số vân sáng quan sát được trên màn  là

Câu hỏi số 20:

Trong thí nghiệm Y-âng về giao thoa ánh sáng, khoảng cách hai khe là 0,5mm, từ hai khe đến màn giao thoa là 2m. Bước sóng của ánh sáng trong thí nghiệm là 4,5.10-7m. Xét điểm M ở bên phải và cách vân trung tâm 5,4mm; điểm N ở bên trái và cách vân trung tâm 9mm. Từ điểm M đến N có bao nhiêu vân sáng