Câu hỏi số 1:

Chọn câu sai về sự phản xạ sóng.

Câu hỏi số 2:

Biểu thức sóng dừng trên dây cho bởi: u = 2acos(\frac{\pi d}{4}+\frac{\pi }{2}).cos(5πt - \frac{\pi }{2}) trong đó d tính bằng cm. Tìm bước sóng.              

Câu hỏi số 3:

Trên dây đàn hồi có sóng dừng xảy ra với phương trình: u = 2Acos(4πd).cos100πt (mm), trong đó d tính bằng mét, t tính bằng giây. Tính tốc độ truyền sóng trên dây. 

Câu hỏi số 4:

Sóng dừng xảy ra trên dây AB có đầu B cố định, li độ dao động ở thời điểm M cách đầu B khoảng d vào lúc t cho bởi: u = 2cos(0,05πd + \frac{\pi }{2}).cos(100πt - \frac{\pi }{2}) (cm) trong đó d tính bằng cm, t tính bằng giây. M là điểm nút thứ 4 ứng với d là bao nhiêu.

Câu hỏi số 5:

Chọn câu đúng: Trong hiện tượng sóng dừng.

Câu hỏi số 6:

Trên dây mềm AB với đầu B cố định có sóng dừng. Phương trình sóng dừng là : u = 2cos(0,05πx + \frac{\pi }{2}).cos(8πt - \frac{\pi }{2}) trong đó x là khoảng cách từ điểm M trên dây đến đầu B tính bằng cm và t tính bằng giây. Tìm vận tốc dao động tại điểm M cách đầu B 5cm vào lúc t = \frac{5}{48} s.

Câu hỏi số 7:

Đoạn dây mềm AB treo thẳng đứng, đầu B tự do. Trên dây có sóng dừng xảy ra với bước sóng dừng là u = u0cos\frac{2\pi d}{\lambda }.cosωt, trong đó B là khoảng cách từ đầu B đến điểm M trên dây và u0 là hằng số dương. Tại điểm M cách đầu B khoảng \frac{\lambda }{3} có biên độ dao động là 2cm. Tìm độ lớn của uo.

Câu hỏi số 8:

Trong hiện tượng sóng dừng:

Câu hỏi số 9:

Trong hiện tượng sóng dừng khoảng cách giữa hai bụng sóng, hoặc khoảng cách giữa hai nút sóng là: 

Câu hỏi số 10:

Trên dây mềm AB với đầu B cố định có sóng dừng xảy ra với biểu thức sóng dừng là: u = 2acos(bx + \frac{\pi }{2}).cos(10πt - \frac{\pi }{2}) trong đó a,b là các hằng số dương, x là khoảng cách từ điểm M trên dây đến đầu B. Biết tốc độ truyền sóng trên dây là 100m/s. Tìm hằng số b.

Câu hỏi số 11:

Biểu thức sóng dừng trên dây cho bởi: u = 2acos(\frac{\pi d}{4}).cos(2t - \frac{\pi }{2}) (cm). trong đó d là khoảng cách từ một điểm trên dây đến nguồn, tính bằng m. Tìm tốc độ dao động cực đại tại một điểm cách nguồn một khoảng 200cm.

Câu hỏi số 12:

Chọn câu sai Trong hiện tượng sóng dừng:

Câu hỏi số 13:

Một dây mềm AB có đầu B cố định. Tại đầu A ta tạo ra một dao động thì trên dây có sóng truyền tới B với tốc độ 20m/s. Biết phương trình sóng tới tại B là: u= 2cos(10πt) (cm). Cho rằng sóng trên dây không đổi biên độ. Lập phương trình sóng phản xạ tại M cách đầu B 0,5m.

Câu hỏi số 14:

Dây AB được thả để đầu B tự do. Trên dây có sóng truyền từ đầu A đến B. Bước sóng truyền trên dây là 10m/s. Phương trình sóng tới tại đầu B là u= 5cos(20πt + \frac{\pi }{2}) (cm). Tìm phương trình sóng phản xạ tại điểm M trên dây cách đầu B 0,5m.

Câu hỏi số 15:

Một sợi dây AB với đầu B cố định có sóng truyền tới B với biểu thức sóng tới tại B là: u= 3cos(10πt)(cm). Tốc độ truyền sóng trên dây là 1m/s. M là một điểm cách đầu cố định B 5cm. Tìm biểu thức sóng tổng hợp của sóng tới và sóng phản xạ tại M.

Câu hỏi số 16:

Trên dây đàn hồi có sóng dừng xảy ra với phương trình: u = - cos(πx).cos100πt (cm) trong đó x tính bằng cm, t tính bằng giây. Tính tốc độ truyền sóng trên dây. 

Câu hỏi số 17:

Dây AB được thả để đầu B tự do. Trên dây có sóng truyền từ đầu A đến B.Vận tốc sóng truyền trên dây là 2m/s. Phương trình sóng tới tại đầu B là u= 5cos(20πt)(cm). Tìm phương trình sóng phản xạ tại điểm M trên dây cách đầu B 0,5m.

Câu hỏi số 18:

Biểu thức sóng dừng trên dây cho bởi: u = 2acos(\frac{\pi d}{4}).cos(5πt - \frac{\pi }{2}) (cm). trong đó d là khoảng cách từ một điểm trên dây đến nguồn, tính bằng cm. Tìm biên độ dao động tại một điểm cách nguồn 12cm .              

Câu hỏi số 19:

Biểu thức sóng dừng trên dây cho bởi: u = 2acos(πx + \frac{\pi }{2}).cos(5πt) (cm).trong đó x tính bằng cm. Tìm bước sóng.              

Câu hỏi số 20:

Trên dây đàn hồi có sóng dừng xảy ra với phương trình: u = 2Acos(4πd).cos100πt (cm) trong đó d tính bằng mét, t tính bằng giây. Biên độ, tần số dao động của nguồn sóng là.