Câu hỏi số 1:

Tia hồng ngoại là:

Câu hỏi số 2:

Tia tử ngoại là:

Câu hỏi số 3:

Khi nói về tính chất của tia hồng ngoại và tia tử ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu hỏi số 4:

Tia hồng ngoại:

Câu hỏi số 5:

Phát biểu nào sau đây sai?

Câu hỏi số 6:

Bức xạ có bước sóng khoảng từ 10-9 m đến 4.10-7 m là sóng nào dưới đây:

Câu hỏi số 7:

Tia Rơn-ghen là sóng điện từ:

Câu hỏi số 8:

Thân thể con người ở nhiệt độ 37oC phát ra bức xạ nào trong các bức xạ sau đây?

Câu hỏi số 9:

Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là:

Câu hỏi: 252

Câu hỏi số 10:

Tia Rơn-ghen có:

Câu hỏi số 11:

Khi nói về tia hồng ngoại, phát biểu nào sau đây là sai?

Câu hỏi số 12:

Trong chân không, các bức xạ được sắp xếp theo thứ tự bước sóng giảm dần là:

Câu hỏi số 13:

Tia X được tạo ra bằng cách nào sau đây?

Câu hỏi số 14:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất và tác dụng của tia Rơn-ghen.

Câu hỏi số 15:

Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất và tác dụng của tia Rơn-ghen:

Câu hỏi số 16:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi so sánh tia hồng ngoại và tia tử ngoại?

Câu hỏi số 17:

Phát biểu nào sau đây là sai?

Câu hỏi số 18:

Phát biểu nào sau đây về đặc điểm chùm tia Rơn-ghen là không đúng? Tia Rơn-ghen:

Câu hỏi số 19:

Chọn phát biểu đúng. Tính chất nổi bật của tia X là:

Câu hỏi số 20:

Chọn phát biểu đúng. Tác dụng nổi bật nhất của tia hồng ngoại là:

Câu hỏi số 21:

Tia tử ngoại được phát ra rất mạnh từ nguồn nào sau đây?

Câu hỏi số 22:

Tia tử ngoại không có tác dụng nào sau đây?

Câu hỏi số 23:

Tính chất nào sau đây không phải là đặc điểm của tia X?

Câu hỏi số 24:

Các bức xạ có bước sóng trong khoảng từ 3.10-9m đến 3.10-7m là:

Câu hỏi số 25:

Bức xạ màu vàng của Natri có bước sóng là: