Câu hỏi số 1:

Xét tính đơn điệu của hàm số:  y=x3+x2+3x+2

Câu hỏi số 2:

Xét tính đơn điệu của hàm số: y=x4-2x2+7

Câu hỏi số 3:

Cho hàm số y= x3+(m-1)x2+(m2-4)x+9 Tìm m để hàm số đồng biến trên R

Câu hỏi số 4: Nhận biết

Cho hàm số \(y = \dfrac{{mx - 1}}{{ - x - 1}}\). Tìm m để hàm số đồng biến trên miền xác định

Câu hỏi số 5:

Cho hàm số y=x3+3x2-mx-4 1.khảo sát và vẽ đồ thị hàm số với m=0  (học sinh tự giải) 2.Tìm m để đồ thì hàm số đồng biến trên khoảng (-∞;0)

Câu hỏi số 6:

cho hàm số y=-2x3+3mx2-1 a, khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị hàm số với m=1 (học sinh tự giải) b, Tìm m để hàm số đồng biến trên (x1,x2) với x2-x1=1