Câu hỏi số 1:

Phát biểu nào sau đây là sai? Biên độ của dao động tổng hợp của hai dao động diều hòa cùng phương cùng tần số 

Câu hỏi số 2:

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa  cùng phương có phương trình  x1= A1cos(ωt+φ) và x2= A2cos(ωt+φ). Nếu độ lệch pha của hai dao động ∆φ= \frac{2\pi }{3} thì biên độ dao động tổng hợp là 

Câu hỏi số 3:

Với k\varepsilon\mathbb{Z}, độ lệch pha giữa hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số , ngược pha nhau là :

Câu hỏi số 4:

Hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, biên độ A1 ≠ A2 luôn luôn cùng pha nhau khi

Câu hỏi số 5:

Hai dao động điều hòa x1= A1cos(ωt+φ1) và x2= A2cos(ωt+φ2) Biên độ dao động tổng hợp của chúng đạt giá trị cực tiểu khi :

Câu hỏi số 6:

Một vật thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số, có phương trình dao động lần lượt là x1= A1cos(ωt+φ1) và x2= A2cos(ωt+φ2). Pha ban đầu của dao động tổng hợp được xác định thông qua biểu thức nào ?