Câu hỏi số 1:

Một vật dao động điều hòa trên trục Ox có phương trình  x = Acos(ωt+Φ) thì có vận tốc tức thời:

Câu hỏi số 2:

Phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về dao động điều hòa của chất điểm  ?

Câu hỏi số 3:

Vận tốc của chất điểm dao động điều hòa độ lớn cực tiểu khi:

Câu hỏi số 4:

Trong dao động điều hòa, gia tốc của chất điểm bằng không khi:

Câu hỏi số 5:

Một chất điểm dao động điều hòa, ở thời điểm nào thì gia tốc của nó có giá trị cực đại

Câu hỏi số 6:

Kết luận nào sau đây là sai ? Một vật dao động điều hòa trên trục Ox với biên độ A thì:

Câu hỏi số 7:

Khi một vật dao động điều hòa thì 

Câu hỏi số 8:

Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và vận tốc tức thời biến thiên theo thời gian

Câu hỏi số 9:

Trong dao động điều hòa của một vật thì gia tốc và li độ biến thiên theo thời gian 

Câu hỏi số 10:

Trong dao động điều hòa, gia tốc của chất điểm biến đổi 

Câu hỏi số 11:

Trong dao động điều hòa, vận tốc tức thời của vật dao động tại một thời điểm t luôn

Câu hỏi số 12:

Trong dao động điều hòa thì li độ, vận tốc và gia tốc là ba đại lượng có điểm chung là

Câu hỏi số 13:

Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của vận tốc theo li độ trong dao động điều hòa có hình dạng nào sau đây?

Câu hỏi số 14:

Chọn câu đúng khi nói về vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa?

Câu hỏi số 15:

Kết luận nào dưới đây là đúng với dao động điều hòa 

Câu hỏi số 16:

Trong dao động điều hòa, độ lớn cực đại của vận tốc là 

Câu hỏi số 17:

Trong dao động điều hòa giá trị cực tiểu của vận tốc là 

Câu hỏi số 18:

Biểu thức li độ của một vật dao động điều hòa là x = Acos(ωt + φ), gia tốc tức thời của vật là 

Câu hỏi số 19:

Trong dao động điều hòa độ lớn cực đại của gia tốc là 

Câu hỏi số 20:

Đồ thị biểu diễn sự biến thiên của gia tốc theo li độ trong dao động điều hòa có hình dạng nào sau đây?

Câu hỏi số 21:

Trong dao động điều hòa, độ lớn cực đại của gia tốc là